Brak informacji

Dobre, dn. 19.10.2023

GKI. 6220.2.2023

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094.) zawiadamia się, że Wójt Gminy  Dobre w dniu 19.10.2023 r. wydał decyzję znak: GKI.6220.2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa 1 – 4 instalacji fotowoltaicznych pn. GRABNIAK, na terenie działki nr ew. 60, 61, 68, 69, 223, 224 w m. Grabniak, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.”

 

Decyzja została wydana na wniosek Inwestora tj.  PRIME PV ASSETS sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80 – 868 Gdańsk. Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w UG Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre,  pok. nr 8 w godzinach urzędowania,  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Poręby Nowe i Grabniak, gm. Dobre

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre

tel. 25 757 11 90 wew. 27

 

Załączniki

Accessibility