Brak informacji

GKI. 6220.1.2023                                                                      Dobre, dn. 05.06.2023

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2023, poz. 775) oraz art. 73 ust.1 i  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2023, poz. 553z późn. zm.),

 

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora tj. Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejsc. Dobre – ul. Zdrojówki”. Ponadto informuję, iż Wniosek Inwestora wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia wyżej wymienionego przedsięwzięcia wysłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, 05 – 140 Serock w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania.

 

Załączniki

Accessibility