Brak informacji

 

GKI. 6220.3.2023                                                                      Dobre, dn. 18.12.2023

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2023, poz. 775) oraz art. 73 ust.1 i  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2023, poz. 1094 z późn. zm.),

 

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora tj AVENA Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5a, 00 – 132 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV NOWA WIEŚ” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ponadto informuję, iż Wniosek Inwestora wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia wyżej wymienionego przedsięwzięcia wysłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre i Gminy Korytnica.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre i Korytnica oraz sołectwa Nowa Wieś, Marcelin gm. Dobre i sołectwa Zakrzew i Pniewnik, gm. Korytnica.

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre

tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility