Brak informacji

 

GKI.6220.2.2023                                                                     Dobre, dn. 19.09.2023

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 „Budowa 1 – 4 instalacji fotowoltaicznych pn. GRABNIAK, na terenie działki nr ew. 60, 61, 68, 69, 223, 224 w m. Grabniak, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.”

 

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Poręby Nowe i Grabniak, gm. Dobre

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre

tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility