Brak informacji

 

GKI.6220.5.2021                                                                     Dobre, dn. 28.04.2023

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r, poz. 2000 z późn. zm.), informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.

 

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makowiec Mały i Nowa Wieś, gm. Dobre

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre

tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility