Brak informacji

 

GKI.6220.1.2023                                                                     Dobre, dn. 17.08.2023

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejsc. Dobre – ul. Zdrojówki”.

 

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Dobre I, Wólka Kokosia, Poręby Nowe i Grabniak, gm. Dobre

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre

tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility