Brak informacji

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY DOBRE
I. Postanowienia ogólne:
§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobre zwany dalej ,,Regulaminem” określa:


1/zakres działania i zadania Urzędu,


2/zasady funkcjonowania Urzędu,


3/strukturę organizacyjna Urzędu,


4/zakres działania i zadania Wójta , Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy,


5/zakres działania i zadania poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz komórek organizacyjnych w Urzędzie,


6/zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych,


7/organizację kontroli,


8/organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw


obywateli w Urzędzie,


9/zasady podpisywania pism i decyzji .
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa, o :


1/Gminie – należy przez to rozumieć gminę Dobre,


2/Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobre,


3/Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobre,


4/Wójcie, Zastępcy Wójta, Skarbnika , Sekretarza – należy przez to rozumieć


odpowiednio Wójta, Zastepcę Wójta ,Sekretarza, Skarbnika Gminy Dobre,


5/Referacie – należy przez to rozumieć również samodzielne stanowisko pracy lub


komórki organizacyjnej w Urzędzie do określonych spraw,


6/ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie


gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm./.§ 3
1.Urząd jest jednostką budżetową gminy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych .


2.Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2


§ 4
1.Siedziba Urzędu jest Dobre ul.Tadeusza Kościuszki 1.


2.Godziny pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu.


3.Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w dni robocze, niedziele, święta oraz dni


dodatkowo wolne od pracy.


II. Zakres działania i zadania Urzędu:
§ 5
1.Wójt , jako organ wykonawczy Gminy realizuje zadania :


1/własne – wynikając e z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,


2/zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw,


3/powierzone – wykonywane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,


4/wynikające z uchwał Rady Gminy, porozumień komunalnych i innych,


5/wynikające z innych ustaw szczególnych,


2.Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.
§ 6
Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu


zadań i kompetencji , a w szczególności:


1/załatwianie indywidualnych spraw obywateli,


2/przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym materiałów


niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawaniu zarządzeń ,decyzji, postanowień


i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowaniu innych


czynności prawnych przez organy gminy,


3/wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych


wchodzących w zakres zadań gminy,


4/zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz


załatwiania skarg i wniosków,


5/opracowywanie i przygotowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,


6/wykonywanie czynności służących realizacji budżetu gminy,


7/zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady i posiedzeń jej


Komisji,


8/prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu


w siedzibie Urzędu,


9/realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz


uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,


10/wykonywanie prac kancelaryjnych , a w szczególności:


a/przyjmowanie , wysyłanie, rozdział i przekazywanie korespondencji,


b/prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,


c/przechowywanie akt ,


d/przekazywanie akt do archiwum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie


przepisami, a w szczególności z instrukcją kancelaryjną opublikowaną w


Dzienniku Ustaw,


3


11/realizacja obowiązków i uprawnień służących Wójtowi , jako wykonującemu


uprawnienia samorządowego pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym


zakresie przepisami prawa,


12/organizowanie dostępu do informacji publicznej.


III. Zasady funkcjonowania Urzędu .
§ 7
Urząd działa w oparciu o następujące zasady:


1/praworządności,


2/służebności wobec społeczności lokalnej,


3/racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,


4/jednoosobowego kierownictwa ,.


5/kontroli wewnętrznej,


6/podziału zadań pomiędzy : Wójta, Zastępcę ,Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz


poszczególne stanowiska pracy,


7/wzajemnego współdziałania,


8/sprawności i skutecznego działania.
§ 8
1.Pracownicy są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych


dla poszczególnych stanowisk w oparciu o kryteria:


– zgodności z prawem opracowywanych projektów decyzji,


– inicjowania i opracowywania projektów uchwał i zarządzeń .


2.Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na


podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania ze szczególnym


uwzględnieniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej opublikowanej w Dzienniku Ustaw.
§ 9
1.Kierownikiem Urzędu jest Wójt.


2.Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika .


3.Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników


Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


4.Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk zapewniają:


– prawidłową i terminową realizację zadań,


– kulturalną, sprawną i merytoryczną obsługę.


5.Zastępca Wójta, Skarbnik ,Sekretarz , Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za należyte wykonywanie zadań.
§ 10
1.Referaty i stanowiska realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu


lub pisemnego upoważnienia Wójta w zakresie właściwości rzeczowej.
4


2.Referaty i stanowiska są zobowiązane do współdziałania w Urzędzie , a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji w załatwianych sprawach .
§ 11
1.W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna .


2.Szczegółowy zakres kontroli określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.


3.Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej


odpowiedzialny jest Wójt .


4.Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonują także z Urzędu


Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
§ 12
1.Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych


określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.


2.Organizację przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli z Urzędu


określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.


3.Zasady podpisywania pism i decyzji określa załącznik Nr 4 do Regulaminu.


IV. Struktura organizacyjna Urzędu.
§ 13
1.Podstawową komórką organizacyjną Urzędu jest referat.


2.Poza referatem w strukturze Urzędu funkcjonują samodzielne stanowiska pracy


i komórki organizacyjne.
§ 14
Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu i należytej obsługi obywateli ,


ustanawia się następującą strukturę organizacyjną Urzędu:


1.Wójt,


2.Zastępca Wójta


3.Sekretarz Gminy


4.Skarbnik Gminy


5.Referat Organizacyjno-Społeczny , w skład , którego wchodzą następujące stanowiska pracy:


1/kierownik referatu – prowadzący sprawy organizacyjne,kadrowe,działalności


gospodarczej ,wydawania pozwoleń na handel alkoholem,


2/do spraw kancelaryjno-technicznych, oświatowych,


3/do spraw ewidencji ludności,


4/do spraw Rady Gminy i ochrony przeciwpożarowej,


5/robotnik gospodarczy – woźny ,


6/pracownicy sezonowi/ stażyści i inni skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy/,


7/do spraw obsługi informatycznej /część etatu lub umowa zlecenia/.
5


6.Referat Budżetu i Finansów w skład ,którego wchodzą następujące stanowiska pracy:


1/kierownik referatu- Skarbnik Gminy/Główny Księgowy Urzędu/,


2/do spraw księgowości budżetowej – Zastępca Skarbnika Gminy,


3/do spraw księgowości budżetowej i kasy – 2 etaty,


4/do spraw księgowości podatkowej,


5/do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych i kontroli – 2 etaty


7.Referat Gospodarki Komunalnej ,Inwestycji i Zamówień Publicznych, w skład


którego wchodzą:


1/kierownik referatu- Zastępca Wójta ,


2/do spraw inwestycji i zamówień publicznych,


3/do spraw gospodarki komunalnej,


4/do spraw gospodarki wodno- ściekowej i drogownictwa,


5/do spraw ochrony środowiska,


6/do spraw planowania przestrzennego i budownictwa,


7/do spraw rolnictwa i gospodarki nieruchomościami,


8/robotnik gospodarczy,


9/konserwator gminnej oczyszczalni ścieków – 2 etaty,


10/pracownicy sezonowi/palacze/,


11/pracownicy okresowi zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych-


skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy.


8.Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


9.Komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych – pion ochrony,


w skład , którego wchodzą:


1/pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,


2/pracownik kancelarii tajnej.


Zadania komórki organizacyjnej realizują pracownicy wyznaczeni przez Wójta ,


którzy spełniają wymogi określone w przepisach i są zatrudnieni na innych


stanowiskach w Urzędzie Gminy.


10.Komórka organizacyjna Gminnego Centrum Reagowania w skład , której wchodzą


między innymi pracownicy etatowi Urzędu Gminy powołani w skład Zespołu


odrębnym zarządzeniem Wójta.
§ 15
1.Obsługę prawną Urzędu , organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych


zapewnia się poprzez zatrudnienie Radcy Prawnego w ramach umowy zlecenia bądź


umowy o pracę.


2.W urzędzie działa administrator bezpieczeństwa informacji powołany przez Wójta


spośród pracowników.
§ 16
1.Na czele referatów stoją kierownicy.


2.Referaty dzieli się na stanowiska pracy.


3.Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi podległych pracowników i sprawują


nadzór nad realizacją obowiązków służbowych.
6
§ 17
1.Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:


1/kierowanie bieżącymi sprawami gminy i Urzędu Gminy oraz wydawanie w tym zakresie stosowanych zarządzeń ,decyzji , postanowień i pism.


2/reprezentowanie gminy na zewnątrz,


3/przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i wniosków Komisji Rady,


4/określanie sposobu realizacji uchwał Rady Gminy i wniosków Komisji Rady,


5/gospodarowanie mieniem komunalnym,


6/wykonywanie budżetu gminy oraz nadzorowanie gospodarki finansowej j jednostek organizacyjnych gminy,


7/zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


8/wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,


9/podejmowanie innych decyzji dotyczących Urzędu , podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,


10/składanie oświadczeń woli w imieniu gminy,


11/ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w drodze zarządzenia,


12/wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników


urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


13/nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,


14/możliwość upoważnienia pracowników urzędu do wydawania w imieniu Wójta


decyzji , o których mowa w pkt.8


15/określanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu ,


16/wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,


17/organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,


18/przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich


podjęcia,


19/przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w pkt.18 uchwały budżetowej i w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby,


20/okresowe zwoływanie nie rzadziej niż raz na kwartał narad z udziałem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w celu omówienia z nimi


bieżącej realizacji zadań,


21/udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych,


22/czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,


23/przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,


24/wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa


25/składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji uchwał oraz działalności Wójta między sesjami,


26/powoływanie pełnomocników do wykonywania zadań określonych w zarządzeniu.


2.Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:


1/zastępcy Wójta


2/sekretarza gminy,


3/skarbnika gminy,


4/kierownika urzędu stanu cywilnego,


5/radcy prawnego,


7


6/komórki organizacyjnej ds. informacji niejawnych,


7/administratora bezpieczeństwa informacji,


8/do spraw kadrowych w Referacie Organizacyjno – Społecznym .

§ 18
1.Zastępca Wójta w czasie nieobecności Wójta lub w czasie niemożności pełnienia


obowiązków przez Wójta , sprawuje funkcję Wójta.


2.Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy prowadzenie w zakresie udzielonych mu upoważnień spraw, a w szczególności:


1/nadzorowanie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem., koordynacją, realizacją inwestycji i remontów gminnych w zakresie:


– wodociągowania,


– kanalizacji,


– budowy i modernizacji dróg,


– remontów budynków stanowiących własność gminy,


– oświetlenia ulicznego,


2/nadzorowanie prowadzonych inwestycji i remontów kapitalnych w gminie i


jednostkach organizacyjnych gminy,


3/opracowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury technicznej oraz


ich koordynowanie i uaktualnianie,


4/współpraca w realizacji inwestycji lub remontu z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru,


5/sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych oraz koordynowanie tych działań,


6/podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z Funduszy


Przedakcesyjnych i Funduszy Strukturalnych,


7/utrzymywanie stałych kontaktów z fundacjami i innymi podmiotami wspierającymi inwestycje wiejskie,


8/informowanie mieszkańców gminy o możliwościach korzystania z Funduszy


Przedakcesyjnych i Funduszy Strukturalnych,


9/nadzorowanie wykonania czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych- na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę,


w tym :


a/podawanie do wiadomości publicznej ogłoszeń o przetargach, a w przypadkach


określonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych – przesyłanie


do Biuletynu Zamówień Publicznych,


b/przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzania


przetargu,


c/opracowywanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


d/sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przetargów ,


e/przygotowywanie projektu umowy z oferentem wyłonionym w drodze przetargu przez Komisje Przetargową,


f/prowadzenie całokształtu procedury w przypadku złożenia odwołania lub


protestu,


10 /sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych, takich jak:


– stacjach uzdatniania wody w Dobrem,Czarnogłowi i Mlęcinie,


– oczyszczalni ścieków w Zdrojówkach,


8


– składowisku odpadów komunalnych w Makówcu Dużym,


– targowiska w Dobrem,


11/realizacja zadań określonych uchwałami Rady Gminy w zakresie :powierzonych spraw, współdziałania z innymi gminami i organizacjami pozarządowymi, współ-


pracy ze społecznościami lokalnymi oraz promocji gminy,


12/przygotowywanie projektów aktów normatywnych organów gminy w zakresie


powierzonych spraw.


3.Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Gospodarki Komunalnej ,Inwestycji i Zamówień Publicznych.§ 19.


1.Do zadań Sekretarza Gminy należy:


1/organizowanie pracy urzędu,


2/nadzór nad realizacją przez urząd aktów prawnych organów władzy i administracji


rządowej oraz uchwał Rady Gminy,


3/nadzór nad sprawnością i terminowością załatwiania spraw obywateli w urzędzie


raz wniesionych skarg i wniosków,


4/opracowywanie projektów : Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu


oraz projektów ewentualnych zmian tych aktów,


5/opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników urzędu,


6/koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,


7/kontrola wewnętrzna w urzędzie w zakresie terminowości i poprawności


załatwiania i prowadzenia spraw obywateli,


8/dyscyplinę pracy w urzędzie oraz doskonalenie kadr,


9/przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników,


10/realizacja zarządzeń Wójta i wniosków Komisji Rady Gminy w zakresie


dotyczącym urzędu,


11/zastępowanie Wójta w sprawach administracyjnych w czasie jego nieobecności w urzędzie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta ,


12/udział w sesjach Rady Gminy,


13/dbanie o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie,


14/inne zlecone przez Wójta , a nie objęte w punktach 1 – 13.


2.Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Organizacyjno- Społecznym .
§ 20
1.Do zakresu działania Skarbnika Gminy w szczególności należy:


1/wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,


2/opracowywanie projektu budżetu gminy,


3/dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji


i wykonaniu ,


4/przekazywanie kierownikom referatów i pracownikom oraz kierownikom jednostek


podległych , wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowywania projektu


planu budżetu,


5/wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie gminy,


6/nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej,
9


7/przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie


absolutorium dla Wójta Gminy,


8/kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie


zobowiązań pieniężnych ,


9/nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy i podległych gminie jednostek


10/prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów i opłaty skarbowej,


11/przestrzeganie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,


12/realizacja zadań finansowych gminy wynikających w szczególności z ustaw :


o samorządzie gminnym, ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o


podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, finansach publicznych,


ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów


publicznych i podatku VAT,


13/udział w sesjach Rady Gminy,


14/realizacja innych zadań w zakresie finansów przyjętych przez gminę na podstawie


ustaw, porozumień lub wynikających z przepisów szczególnych oraz poleceń i


upoważnień Wójta .


2.Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Budżetu i Finansów
§ 21
Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowy-


Accessibility