Brak informacji

 


REGULAMIN  ORGANIZACYJNY


 


URZĘDU GMINY  DOBRE


 


 


 


            I. Postanowienia ogólne:


 


§ 1


 


            Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobre zwany dalej ,,Regulaminem”   określa:


            1/zakres działania i zadania Urzędu,


            2/zasady funkcjonowania Urzędu,


            3/strukturę organizacyjna Urzędu,


            4/zakres działania i zadania Wójta , Sekretarza i Skarbnika Gminy,


            5/zakres działania i zadania poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk               pracy  oraz komórek organizacyjnych w Urzędzie,


            6/zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych,


            7/organizację kontroli,


            8/organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw


               obywateli w Urzędzie,


            9/zasady podpisywania pism i decyzji .


 


§ 2


 


            Ilekroć w regulaminie jest mowa, o :


            1/Gminie – należy przez to rozumieć gminę Dobre,


            2/Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobre,


            3/Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobre,


            4/Wójcie, Skarbniku , Sekretarzu – należy przez to rozumieć odpowiednio Wójta,


               Sekretarza, Skarbnika Gminy Dobre,


            5/Referacie – należy przez to rozumieć również samodzielne stanowisko pracy lub


               komórki organizacyjnej w Urzędzie  do określonych spraw,


            6/ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie


               gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm./.


           


§ 3


 


            1.Urząd jest jednostką budżetową gminy w rozumieniu ustawy o finansach                        publicznych .


            2.Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.


 


 


 


 


 


2


§ 4


 


            1.Siedzibą Urzędu jest Dobre ul.Tadeusza Kościuszki 1.


            2.Godziny pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu.


            3.Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w dni robocze, niedziele, święta oraz dni


               dodatkowo wolne od pracy.


 


 


            II. Zakres działania i zadania Urzędu:


 


§ 5


 


            1.Wójt , jako organ wykonawczy Gminy realizuje zadania :


            1/własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,


            2/zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw,


            3/powierzone – wykonywane na podstawie  zawartych porozumień z organami                  administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,


            4/wynikające z uchwał Rady Gminy, porozumień komunalnych i innych,


            5/wynikające z innych ustaw szczególnych,


            2.Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.


 


§ 6


 


            Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu


            zadań i kompetencji , a w szczególności:


            1/załatwianie indywidualnych spraw obywateli,


            2/przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym materiałów


               niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawaniu zarządzeń ,decyzji, postanowień


               i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowaniu innych


               czynności prawnych przez organy gminy,


            3/wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych


               wchodzących w zakres zadań gminy,


            4/zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz


               załatwiania skarg i wniosków,


            5/opracowywanie i przygotowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,


            6/wykonywanie czynności służących realizacji budżetu gminy,


            7/zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady i posiedzeń jej


               Komisji,


            8/prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu


               w siedzibie Urzędu,


            9/realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz


               uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,


            10/wykonywanie prac kancelaryjnych , a w szczególności:


                 a/przyjmowanie , wysyłanie, rozdział i przekazywanie korespondencji,


                 b/prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,


                 c/przechowywanie akt ,


                 d/przekazywanie akt do archiwum zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie


                    przepisami, a w szczególności z instrukcją kancelaryjną opublikowaną w


                    Dzienniku Ustaw,


3


 


            11/realizacja obowiązków i uprawnień służących Wójtowi , jako wykonującemu


                 uprawnienia samorządowego pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym  


                 zakresie przepisami prawa,


            12/organizowanie dostępu do informacji publicznej.


 


 


            III. Zasady funkcjonowania Urzędu .


 


§ 7


 


            Urząd działa w oparciu o następujące zasady:


            1/praworządności,


            2/służebności wobec społeczności lokalnej,


            3/racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,


            4/jednoosobowego kierownictwa ,.


            5/kontroli wewnętrznej,


            6/podziału zadań pomiędzy : Wójta,  ,Sekretarza i Skarbnika,Kierowników                         Referatów oraz poszczególne stanowiska pracy,


            7/wzajemnego współdziałania,


            8/sprawności i skutecznego działania.


 


§ 8


Accessibility