Brak informacji

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRE O NABORZE


na stanowisko ds obsługi informatycznej
Urzędu Gminy Dobre.
Wymagania niezbędne :


1.wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatycznym ,
2.znajomośc zagadnień komputerowych i zasad bezpieczeństwa informatycznego,
3.znajomośc zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania ,
4.znajomość systemów operacyjnych Windows,
5.posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych oraz dostępu do informacji publicznej ,
6.podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,
7.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,
8.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
9.brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.


Wymagania dodatkowe :


1.Kreatywność i umiejętność pracy w zespole,
2.kultura osobista ,
3.znajomość rozwiązań firmy FORTINET ,
4.znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.


Wymagane dokumenty:


1.życiorys /CV
2.list motywacyjny
3.dokument potwierdzający wykształcenie
4.kwestionariusz osobowy
5.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6.oświadczenie o niekaralności
7.oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
8.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.


Zakres wykonywania zadań na stanowisku :

1.administrowanie siecią komputerową,
2.zarządzanie serwerem,
3.pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Dobre,
4.współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy w urzędzie,
5.realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów,
6.zabezpieczenie sprzętu i sieci infrastruktury informatycznej przed uszkodzeniem i kradzieżą,
7.zabezpieczenie danych i zbiorów przed utratą, kopiowanie i archiwizowanie zbiorów danych ,
8.administracja i ewidencja kontami użytkowników systemów informatycznych ,
9.analizowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania sprzętu,
10.nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych ,modułów i programów
11.dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów oraz usuwanie usterek,
12.zabezpieczenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem komputerowym ,
13.opracowywanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań z dziedziny informatyki,
14.nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej urzędzie,
15.szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów,
16.wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w sprawach związanych z bieżącą realizacją zakresu działania informatyka.


Warunki pracy na stanowisku :


Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Gminy w Dobrem; ul.T.Kościuszki 1 .W m-cu listopadzie i grudniu 2011 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi ,,0”.


Miejsce i termin składania dokumentów:


Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Urzędzie Gminy Dobre lub drogą pocztową na adres Urząd Dobre ul.T.Kościuszki 1 05-307 Dobre , z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko informatyka” do dnia 19 grudnia 2011 roku do godz.14.00.


Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .


Kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.


Wójt Gminy Dobre zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Accessibility