Brak informacji

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracownika socjalnego (na czas zastępstwa)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem
I. Wymagania niezbędne:


1.obywatelstwo polskie,
2. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub dyplom ukończenia wyższej szkoły o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna,politologia, polityka społeczna ,psychologia, socjologia albo nauki o rodzinie,
3.znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
4.znajomość ustawy o pomocy społecznej,
5. znajomość przepisów dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6.rzetelność ,uczciwość i kultura osobista,
7.znajomość obsługi komputera.
II. Wymagania dodatkowe:


1.prawo jazdy kat.B,
2.umiejętność współpracy w zespole,
3.umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
4.mile widziane doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. prowadzenie pracy socjalnej,
2.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
6. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
7. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
8. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielenia pomocy, 9.opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,
10.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
11.realizacja programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych,
12.udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki,
13.prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


IV. Wymagane dokumenty:


1.życiorys /CV,
2.list motywacyjny,
3.dokumenty potwierdzające wykształcenie;
4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
5.oświadczenie o stanie zdrowia,
6.kserokopie świadectw pracy,
7.oświadczenie o niekaralności,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


,,Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ” należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 6 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre do dnia 23 stycznia 2012 roku.


Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane .


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej


Biuletynu Informacji Publicznej – adres gminadobre.bip.net.pl, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.


Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./oraz ustawą z dnia  22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 142 poz.1593 z

Accessibility