Brak informacji

 

WÓJT GMINY DOBRE


ogłasza konkurs na stanowisko


dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu


05-307 Dobre.
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854/.
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania szkoły,


2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,


3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem,


4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,


5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,


6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,


7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,


8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 /, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,


9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,


10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611/,


11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271/ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie do dnia 14 maja 2008 roku do godziny 16 00 na adres:
Urząd Gminy w Dobrem ul. T. Kościuszki 1


05-307 Dobre, pok. nr 2.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobre.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Accessibility