Brak informacji

 

Dobre , dnia 11 czerwca 2008 roku


URZĄD GMINY DOBRE
O G Ł A S Z A


nabór na stanowisko pracy


Inspektora do spraw ochrony środowiska


1.Wymagania niezbędne:
1/wykształcenie wyższe : wskazane – ochrona środowiska, ochrona przyrody,


Dodatkowo mile widziana administracja samorządowa lub publiczna.


2/minimum 2 letni staż pracy ,


3/rzetelność i uczciwość,


4/łatwość w nawiązywaniu kontaktów z interesantami,


5/znajomość obsługi komputera.
2.Wymagania dodatkowe:
1/znajomość ustaw: o ochronie środowiska, ochronie przyrody, o samorządzie


gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,


2/znajomość obsługi interesantów w zakresie prowadzonych spraw,


3/umiejętność współpracy w zespole pracowników.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. Zadania główne:


1/nadzór nad sporządzaniem gminnego programu ochrony środowiska i


gospodarki odpadami oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji przyjętych


programów,


2/udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami informacji o środowisku


i jego ochronie,


3/przeprowadzanie postępowania w sprawach oddziaływania na środowisko


skutków realizacji planów i programów oraz sporządzania prognoz,


4/przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,


5/wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew, krzewów z nieruchomości oraz


usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego,


6/likwidacja nielegalnych zrzutów stałych i ciekłych ,


7/kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, a w


szczególności w zakresie objętym właściwością w zakresie ochrony powietrza,


wód, żywności , ochrony przed hałasem,


8/wydawanie zezwoleń na powadzenie przez przedsiębiorców działalności


w zakresie:


a/zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,


b/opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych.


2.Zakres obowiązków ogólnych:


1/współpraca ze stanowiskami pracy w referacie i innymi w urzędzie,


2/prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie


merytoryczne i prawne projektów decyzji administracyjnych w zakresie


właściwości zajmowanego stanowiska,


3/przygotowywanie sprawozdań ,ocen, analiz i bieżących informacji o


realizacji zadań,


4/stosowanie instrukcji kancelaryjnej, zasad wewnętrznego obiegu i


przechowywania akt oraz ich archiwizacja,


5/realizacja zadań wynikających z ustaw i wydanych do nich przepisów


wykonawczych w zakresie:


a/ochrony danych osobowych,


b/ochrony informacji niejawnych,


c/dostępu do informacji publicznej,


d/ochrony środowiska,


e/kodeksu postępowania administracyjnego,


f/samorządu gminnego,


6/zapewnienie sprawnej, merytorycznej i terminowej realizacji zadań i obsługi


interesantów .
4. Wymagane dokumenty:
1.Życiorys/CV


2.List motywacyjny


3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie


4.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


5.Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy stwierdzające


dopuszczalność zatrudnienia na stanowisku


6.Oświadczenie o niekaralności


7.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


,, Nabór na stanowisko Inspektora do spraw ochrony środowiska” należy


składać osobiście w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 20 lub przesłać drogą


pocztową na adres: ,,Urząd Gminy Dobre 05-307 Dobre ul.T.Kościuszki 1”


do dnia 25 czerwca 2008 roku do godz.16.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie


będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej


Biuletynu Informacji Publicznej- adres : gminadobre.bip.net.pl oraz


Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy


dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych


osobowych/Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1593 z późn.zm./.
Wójt


Krzysztof Radzio

Accessibility