Brak informacji

 

Dobre, dnia 6 kwietnia 2016 roku


WÓJT GMINY DOBRE


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1.Miejsce pracy – Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


2.Stanowisko pracy – ds. księgowości z zakresu gospodarki komunalnej


3.Wymiar czasu pracy – pełny etat


4.Termin zatrudnienia – maj 2016 roku
Wymagania niezbędne:


1.posiadanie obywatelstwa polskiego,
2.wykształcenie minimum średnie ,
3.staż pracy w administracji samorządowej minimum sześć miesięcy ,
4.umiejętność obsługi programu komputerowego INFO-SYSTEM,
5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6.niekaralność,
7.znajomośc przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa,
8.nieposzlakowana opinia,
9.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:


1.znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym , Kodeksu Postępowania Administracyjnego, rachunkowości, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,


2.doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze interesantów,


3.umiejętność pracy w zespole,


4.rzetelność,samodzielność,komunikatywność, wysoka kultura osobista, staranność,


5.gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
Zadania na zajmowanym stanowisku:


1.Prowadzenie spraw z zakresu księgowości opłat komunalnych tj. ścieki, odpady, woda, czynsze.


2.Wystawianie faktur i prowadzenie rejestru VAT.


3.Windykacja należności.


4.Obsługa programu komputerowego.


5.Doskonalenie zawodowe w zakresie zajmowanego stanowiska.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy Dobre , w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich, brak windy osobowej.
Praca w warunkach biurowych , bezpośredni kontakt z interesantem , praca umysłowa. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze minimum 4 godziny dziennie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%Wymagane dokumenty:


1.list motywacyjny,
2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.CV- Cirriculum vitae / życiorys/,
4.kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7.oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych ,
8.oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre pokój nr 2 lub przesłać pocztą/decyduje data wpływu do urzędu/ na w/w adres z dopiskiem:


,,Nabór na stanowisko do spraw księgowości z zakresu gospodarki komunalnej”


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2016 roku
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobre po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie kwalifikacji.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Dobre , niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.


Accessibility