Brak informacji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO


ASYSTENT RODZINY


W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016


Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony


Przewidywany termin zatrudnienia: 01 sierpień 2016


Okres zatrudnienia: od 01.08.2016 r. do 31.12. 2016 r.


1.Wymagania niezbędne:


Asystentem rodziny może być osoba, która:


            1. posiada wykształcenie:


a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub


b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub


c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;


            2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)


            3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;


            4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;


            5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,


            6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.


            2. Wymagania dodatkowe:


a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;


b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;


c) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,


d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu – umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
– wspieranie aktywności społecznej rodzin;
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu –


– kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Dobre oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


             4. Informacje dodatkowe:


Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).


Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.


Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.


            5.Wymagane dokumenty:


a) CV ze zdjęciem,


b) list motywacyjny,


List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:


“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135)


C) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,


d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),


e) kopie świadectw pracy,


f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,


g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


k) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy)


l) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy)


6.Termin i sposób składania ofert:


Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307Dobre w terminie do 11.07.2016 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 1200)

Accessibility