Brak informacji

 

Dobre, dnia 18 listopada 2008 roku


WÓJT GMINY DOBRE
ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa
w Urzędzie Gminy Dobre
I.Wymagania niezbędne:
1.obywatelstwo polskie,
2.wykształcenie wyższe ,
3.minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej,
4.rzetelność ,uczciwość i kultura osobista,
5.znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych.


II.Wymagania dodatkowe:


1. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustaw: o samorządzie gminnym ,o ochronie danych osobowych, o zamówieniach publicznych, o drogach publicznych ,prawo o ruchu drogowym , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Umiejętność współpracy w zespole.
III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1.Organizowanie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu gminy na  zadania realizowane na danym stanowisku.
2.Nadzór nad remontami, budową i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, chodników i mostów. 3.Zarządzenie siecią dróg gminnych .
4.Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
5.Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i mostów.
6.Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg.
7.Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy ogrodzeń /od strony dróg gminnych/ i ustalanie warunków budowy ogrodzenia.
8.Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a w szczególności :
    a/nadzór nad konserwatorami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków,
    b/systematyczne zawieranie umów z odbiorcami wody z wodociągu komunalnego i podmiotami odprowadzającymi ścieki do sieci kanalizacyjnej,
    c/nadzór nad sprawowaniem w terenie przez konserwatorów stanu technicznego liczników wskazujących ilość pobranej wody oraz pobór wody przez poszczególnych odbiorców,
d/nadzór nad usuwaniem przez konserwatorów awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków.
9.Wydawanie zgody na podłączenie nieruchomości do urządzeń komunalnych / przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne/.
10/Wydawanie decyzji w sprawie ograniczenia poboru wody do celów innych niż potrzeby ludności.
11/Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem odszkodowania za szkody związane z wykonywaniem , utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność komunalną.
12/Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych oraz ich stanem technicznym.
13/Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych w stosunku do gminy , tj:m.in. przekazywanie informacji i sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych.
14/Współpraca ze stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy , które realizują zadania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
15/Sporządzanie i rozliczanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej .IV.Wymagane dokumenty:
1.życiorys /CV,
2.list motywacyjny,
3.dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
5. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność zatrudnienia na w/w stanowisku,
6.kserokopie świadectw pracy,
7.oświadczenie o niekaralności,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach..


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


,,Nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa w Urzędzie Gminy Dobre” należy składać w zapieczętowanych kopertach osobiście w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 20 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1 05-307 Dobre do dnia 2 grudnia 2008 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobre po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane .


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – adres gminadobre.bip.net.pl, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 142 poz.1593 z późn. zm./”.

Accessibility