Brak informacji

 

Dobre, dnia 17 listopada 2008 roku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracownika socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem


I. Wymagania niezbędne:
1.obywatelstwo polskie,
2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub dyplom ukończenia wyższej szkoły o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika , politologia, polityka społeczna ,psychologia, socjologia albo nauki o rodzinie,
3.znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
4.znajomość ustawy o pomocy społecznej,
5. znajomość przepisów dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6.rzetelność, uczciwość i kultura osobista,
7.znajomość obsługi komputera.


II. Wymagania dodatkowe:


1.prawo jazdy kat. B,
2.umiejętność współpracy w zespole,
3.umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
4.mile widziane doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.


III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. prowadzenie pracy socjalnej,


2.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,


3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,


4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,


5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,


6. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,


7. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,


8. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielenia pomocy,


9.opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,


10.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,


11.realizacja programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych,


12. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki,


13.prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
IV.Wymagane dokumenty:


1.życiorys /CV,
2.list motywacyjny,
3.dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
5.oświadczenie o stanie zdrowia,
6.kserokopie świadectw pracy,
7.oświadczenie o niekaralności,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


,,Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ” należy składać w zapieczętowanych kopertach osobiście w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 6 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre do dnia 2 grudnia 2008 roku.


Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – adres gminadobre.bip.net.pl, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


Zatrudnienie jest przewidziane od stycznia 2009 r.
Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 142 poz.1593 z późn.zm./”.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Kiljańczyk

Accessibility