Brak informacji

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
ogłasza nabór na wolne stanowisko


pracownika socjalnego


w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem


I. Wymagania niezbędne:


1.obywatelstwo polskie,


2. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom wyższej


szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub dyplom ukończenia wyższej


szkoły o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika , politologia, polityka


społeczna ,psychologia, socjologia albo nauki o rodzinie, ewentualnie uzyskanie w/w wykształcenia do końca 2009 roku,


3.znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,


4.znajomość ustawy o pomocy społecznej,


5. znajomość przepisów dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,


6.rzetelność ,uczciwość i kultura osobista,


7.znajomośc obsługi komputera.
II. Wymagania dodatkowe:


1.prawo jazdy kat.B,


2.umiejętność współpracy w zespole,


3.umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,


4.mile widziane doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.


III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. prowadzenie pracy socjalnej,


2.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,


3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,


4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,


5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,


6. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,


7. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,


8. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielenia pomocy,


9.opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,


10.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,


11.realizacja programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych,


12. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki,


13.prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
IV.Wymagane dokumenty:
1.życiorys /CV,


2.list motywacyjny,


3.dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o przewidywanym terminie ukończenia szkoły wyższej,


4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,


5.oświadczenie o stanie zdrowia,


6.kserokopie świadectw pracy,


7.oświadczenie o niekaralności,


8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


,,Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ” należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 6 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre do dnia 9 stycznia 2009 roku.


Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej


Biuletynu Informacji Publicznej – adres gminadobre.bip.net.pl, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie


pracy dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie


danych osobowych Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./oraz ustawą z dnia


22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 142 poz.1593 z późn.zm./”.

Dobre, dnia 22 grudnia 2008 roku
Kierownik


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zofia Kiljańczyk

Accessibility