Brak informacji

 

WÓJT GMINY DOBRE
ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Dobre.


I. Wymagania niezbędne :
1.obywatelstwo polskie,
2.wykształcenie wyższe,
3.rzetelność, uczciwość, i kultura osobista,
4.znajomość obsługi komputera.
II. Wymagania dodatkowe:
1.znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego , ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska , o samorządzie gminnym,
2.umiejętność współpracy w zespole.
3.mile widziane doświadczenie w administracji.
III .Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Realizacja zadań z zakresu obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym , a w szczególności:
a/przygotowywanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b/udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści ,
c/podawanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu,
d/podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego,
e/uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz właściwymi organami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
f/przygotowywanie projektów uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
g/dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
2/przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
3/przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów w planie przestrzennego zagospodarowania gminy,
4/ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wpływających wniosków w sprawach zmian przeznaczenia gruntów, bądź wybranych nieruchomości gruntowych,
5/prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego we współpracy z Referatem Budżetu i Finansów,
6/występowanie do Wojewody i Ministra z wnioskami o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów przy sporządzaniu planu przestrzennego zagospodarowania gminy ,
7/wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie przestrzennego Zagospodarowania gminy,
8/naliczanie opłat z tytułu renty planistycznej,
9/wydawanie decyzji o warunkach zabudowy ,
10./wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11/przygotowywanie i prowadzenie postępowania o udzielanie zamówień publicznych w imieniu Wójta w granicach objętych indywidualnym zakresem czynności
12/gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę w sprawie pozwoleń na budowę , po ich wcześniejszej analizie i porównaniu z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
IV. Wymagane dokumenty :
1.życiorys/CV,
2.list motywacyjny,
3.dokumenty ;potwierdzające zatrudnienie,
4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5.oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do zatrudnienia na w/w stanowisku,
6.oświadczenie o niekaralności,
7.kserokopie świadectw pracy,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


,,Nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Dobre” należy składać w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 20 osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1 05-307 Dobre do dnia


6 stycznia 2009 roku do godz.16.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobre , po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych/Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U. Nr 142 poz.1593 z późn.zm./”


Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej- adres:gminadobre.bip.net.pl , na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


Wójt         
Krzysztof Radzio

Accessibility