Brak informacji

WÓJT  GMINY  DOBRE


 


ogłasza nabór na wolne stanowisko


Inspektora do spraw Księgowości podatkowej


w Urzędzie Gminy Dobre


 


 


 


            I.Wymagania niezbędne:


 


            1.obywatelstwo polskie,


            2.wykształcenie wyższe ,


            3.minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej,


            4.rzetelność ,uczciwość i  kultura osobista,


            5.znajomośc obsługi komputera.


 


            II.Wymagania dodatkowe:


 


            1.znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ordynacji podatkowej,


               ustawy o samorządzie gminnym ,ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy                ochronie danych osobowych,


            2.umiejętność współpracy w zespole.


 


            III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 


            1.prowadzenie obsługi księgowej w zakresie księgowości podatkowej i budżetowej,


            2.załatwianie spraw związanych z przesunięciem terminu płatności łącznych                           zobowiązań podatkowych i rozkładaniem należności na raty,


            3.nadzorowanie terminowego uiszczania należności podatkowych /rozliczanie                       sołtysów, upomnienia, tytuły wykonawcze, zaległości i windykacja/ oraz egzekucji


               administracyjnej,


            4.wstrzymywanie czynności egzekucyjnych prowadzonych przez gminę egzekucji


               administracyjnej,


            5.dokonywanie obliczeń wynagrodzenia za inkaso sołtysom,


            6.prowadzenie księgowości podatków i opłat,


            7.miesięczne uzgadnianie i zamykanie obrotów,


            8.sporządzanie sprawozdań z zakresu księgowości podatkowej.


 


            IV.Wymagane dokumenty:


 


            1.życiorys /CV,


            2.list motywacyjny,


            3.dokumenty potwierdzające wykształcenie,


            4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,


            5.zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy pozwalające zatrudnić na


               wyżej wymienione stanowisko,


            6.kserokopie świadectw pracy,


            7.oświadczenie o niekaralności,


            8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach..


 


            Wymagane dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanych kopertach z opisem:


            ,,Nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw Księgowości podatkowej


            w Urzędzie  Gminy Dobre” należy składać w zapieczętowanych kopertach


            osobiście w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 20 lub przesłać drogą pocztową na


            adres: Urząd Gminy  Dobre  ul.T.Kościuszki 1   05-307 Dobre do dnia


            4 lutego 2008 roku.


 


            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobre po wyżej wymienionym terminie


            nie będą rozpatrywane .


            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej


            Biuletynu Informacji Publicznej – adres gminadobre.bip.net.pl, na stronie internetowej


            gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1.


 


            Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.


 


            Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata winny być opatrzone klauzulą:


            ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie


            pracy dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie


            danych osobowych Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm./oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 142 poz.1593 z             późn.zm./”.

Accessibility