Brak informacji


Konkurs na stanowisko głównego księgowego GZAS


Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem
ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem 


1. Nazwa i adres jednostki ( miejsca wykonywania pracy):Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre,


woj. mazowieckie, tel./fax (025) 7571201


2. Nazwa stanowiska: główny księgowy


3. Wymiar czasu pracy: pełny etat


4. Rodzaj umowy: umowa o pracę od dnia 01.04.2008r.


5. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

posiadanie obywatelstwa polskiego,


zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,


nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne


nieposzlakowana opinia


wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


6. Wymagane wykształcenie :
ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, lub


ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub


wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub


posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów.


7. Wymagania dodatkowe:
ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,


wystarczająca wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,


ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,


umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,


predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,


cechy osobowościowe, takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.


8. Zakres wykonywanych zadań:
prowadzenie rachunkowości GZAS i placówek oświatowych na terenie Gminy Dobre zgodnie z obowiązującymi przepisami,


wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GZAS i placówek oświatowych,


dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GZAS i placówek oświatowych,


dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w GZAS i placówkach oświatowych,


przygotowywanie projektów budżetów GZAS i placówek oświatowych oraz harmonogramu wydatków,


sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GZAS i placówek oświatowych,


prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowość ich przekazania,


prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej


nadzoruje przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,


nadzoruje prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,


prowadzi rozliczenie inwentaryzacji składników majątku GZAS i placówek oświatowych,


nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,


sporządza naliczenia odpisów na zakładowy FŚS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone odpisy i nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,


nadzoruje przygotowanie i realizację umów cywilnoprawnych i prowadzi ich obsługę księgową,


prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,


sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,


rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,


nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,


należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,


wykonywanie innych , nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.


 


9. Wymagane dokumenty:· list motywacyjny


· CV


· dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe


· kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie


· zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy pozwalające zatrudnić· na wyżej wymienione stanowisko


· kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń, jeżeli stosunek pracy trwa nadal


· oświadczenie o niekaralności


· inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


10. Miejsce i termin składania ofert:


Dokumenty w zamkniętych kopertach z opisem „ nabór na stanowisko głównego księgowego GZAS w Dobrem” należy składać osobiście w Gminnym Zespole Administracyjnym Szkół w Dobrem lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Zespół Administracyjny Szkół , 05-307 Dobre ul. Szkolna 3 w terminie do dnia 26 lutego 2008 roku, do godziny 1500.


Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


11. Pozostałe zobowiązania:


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.gminadobre.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1.


Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.


O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.


Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.


Dyrektor GZASEwa Gadomska


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY.
1. Stanowisko


Główny Księgowy Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem

WYMOGI KWALIFIKACYJNE
2. Wykształcenie


Wyższe lub średnie


3. Wymagany profil


Ekonomiczny


4. Doświadczenie zawodowe


3 letni staż pracy lub 6 letni staż pracy


5. Predyspozycje osobowościowe


komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność


6. Umiejętności zawodowe


znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych

ZASADY ZWIERZCHNICTWA SŁUŻBOWEGO.
7. Bezpośredni przełożony


Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół

ZASADY ZASTĘPSTW NA STANOWISKU.
8. Osoba na stanowisku zastępuje


Dyrektora GZAS


9. Osoba na stanowisku jest zastępowana przez


Zastępcę Głównego Księgowego


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU.
10. Zadania główne


Prowadzenie wszelkich spraw związanych z księgowością GZAS i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobre


Accessibility