Brak informacji

 

OGŁOSZENIE


1. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Dobre informuje o ogłoszeniu licytacji na autobus szkolny AUTOSAN H9-21 z 1987r. Nr rejestracyjny WM 43920. Pojemność silnika/ moc – 6540 cm3 / 150 KW. Rodzaj silnika SW – 400 wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, 6-cio cylindrowy. Ciężar własny 8400 kg, ładowność 4100 kg / 40 osób. Przebieg pojazdu ok. 1 mln km.


2. Cena wywoławcza : 5000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych).


3. Termin i miejsce licytacji: dnia 29 września 2011r. o godz. 1000 Urząd Gminy Dobre,


05-307 Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna.


4. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: tel. 25 757 12 01.


5. Wadium : wymagana jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych). Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce do kasy Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre przed rozpoczęciem licytacji, tj. do godz. 1000.


Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.


Wadium złożone przez nabywcę zostanie wliczone na poczet ceny.


Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
  • uczestnik, który wygrał licytację nie wpłaci ceny nabycia w terminie 7 dni od zakończenia licytacji,  • żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
6. Wysokość postąpienia – 100,00 zł ( słownie: sto złotych).


7. Szczegółowych informacji udziela Ewa Gadomska – dyrektor GZAS Dobre –


tel. (25) 7571201.
Informacje dodatkowe:


1/ Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży


2/ Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia licytacji.


3/ Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.


4/ Organizator licytacji zastrzega sobie prawo wycofania z licytacji pojazdu oraz zamknięcia aukcji bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.
Dobre, dnia 14.09.2011r.

Accessibility