Brak informacji

 

BF. 3052/16/11Gmina Dobre
Ul. T. Kościuszki 105-307 DOBRE

WYJAŚNIENIE Nr 3


Dotyczy: „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 730 000, 00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”
Wyjaśniam, co następuje:


 1. W związku z bardzo krótkim czasem pomiędzy ogłoszeniem przetargu, a terminem składania ofert Bank zwraca się z pytaniem o możliwość przedłużenia terminu składania ofert.


Odpowiedź: Termin składania ofert określony w sekcji IV.4.4 ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 17 pkt 1 SIWZ na dzień 03.10.2011r. jest ostateczny.


 1. Czy Zamawiający przewiduje zaproponowanie wzoru deklaracji wekslowej,


Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje propozycji wzoru deklaracji wekslowej.


 1. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,


Pragniemy wskazać fakt, że przedmiotowe oświadczenie nie stanowi zabezpieczenia (ani osobistego ani rzeczowego), lecz jest jedynie instrumentem ułatwiającym dochodzenie roszczeń tradycyjnie pobieranym przez Banki na mocy art. 97 Prawa Bankowego. Nadto nie stanowi ono pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem. Złożenie oświadczenia leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia ryzyka kredytowego, pozwalając bankowi na zaproponowanie niższej ceny kredytu. Ponadto przekłada się na znacznie niższe koszty ewentualnego dochodzenia roszczeń (obciążające kredytobiorcę). Zabezpieczeniem pozostaje nadal tylko weksel In blanco z deklaracją wekslową.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.


 1. Czy uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie pisemnych dyspozycji czy również na podstawie faxu;


Odpowiedź: Uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie pisemnej dyspozycji /również faxu/.
 1. Prosimy o informację, czy karencję w spłacie odsetek Zamawiający rozumie jako umorzenie.


Odpowiedź: Zamawiający przewiduje tylko karencję w spłacie kapitału.
 1. Na kiedy Gmina planuje aktualizację stopy procentowej (czy ma to być na ostatni roboczy czy też na ostatni dzień kalendarzowy) ?


Odpowiedź: Ostatni dzień kalendarzowy.
 1. Jaką bazę odsetkową przyjmują Państwo do naliczania odsetek ( 365/366 dni)


Odpowiedź: Odsetki naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni.
 1. Prosimy o doprecyzowanie sytuacji spłaty kredytu w przypadku daty spłaty odsetek i spłaty kapitału przypadającej na dzień wolny od pracy.


Odpowiedź: W przypadku dnia wolnego od pracy płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
 1. Prosimy o doprecyzowanie jaką bazę odsetkową należy przyjąć do wyliczenia oferty?


Odpowiedź: baza odsetkowa WIBOR 1m na dzień 19.09.2011r. + marża banku.
 1. Prosimy o doprecyzowanie sformułowania raty kwartalne kapitałowo – odsetkowe będą mogły być realizowane „do ostatniego dnia kwartału”?


Odpowiedź: Spłata odsetek miesięcznie – pierwszy okres obrachunkowy liczony od dnia następującego po dniu wypłaty


kredytu do dnia 30.11.2011r. i dalsze co miesiąc kalendarzowy. Natomiast raty kapitałowe również


miesięcznie od dnia 31.10.2012 roku.
 1. Prosimy o przekazanie Bankowi dokumentacji niezbędnej do przygotowania oferty tj.:
 • NIP, REGON,


Odpowiedź: zamieszczono w BIP Dobre – zał. Nr 14 do SIWZ


 • zaświadczenie o wyborze Wójta


Odpowiedź: BIP Dobre załącznik do wyjaśnienia nr 2


 • Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą


Odpowiedź: Gmina nie jest powiązana kapitałowo z żadną z instytucji. Jednostki organizacyjne Gminy to: Urząd Gminy Dobre, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Administracyjny Szkół. 3 Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole w Dobrem.


 • Informacji o udzielonych przez Gminę poręczeniach, gwarancjach, (na czyją rzecz, za kogo, wysokość, termin obowiązywania, wysokość rocznych spłat poręczanych kredytów),


Odpowiedź: Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.
 • Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty) oraz emisji obligacji,


Odpowiedź:


1) WFOŚiGW w Warszawie 30.11.2007r. 138 400zł. – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Czarnocin i Sołki”. Zob. 30.06.2011r. 2 440zł. (spł. dn. 17.08.2011r)
2) WFOŚiGW w Warszawie 13.08.2008r. 199 390zł. – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Dobre”. Zob. 30.06.2011r. 116 820zł. (kw. 2x 13 760zł., 3x 24 200zł. ostatnia rata 16 700zł. 30.11.2012r.).
3) WFOŚiGW w Warszawie 25.09.2008r. 424 750,26zł. – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Dobre”. Zob. 30.06.2011r. 304 850,26zł. (kw. 2x 52 500zł 3x 55 000zł. ostatnia rata 34 850,26zł. 30.11.2012r.)
4) Bank Spółdzielczy w Dobrem – odnawialny kredyt krótkoterminowy w r-ku bieżącym na okres od 04.01.2011r. do 31.12.2011r. – kwota 1 000 000zł. Zob. na 30.06.2011r. 631 262,52zł.5) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie –umowa pożyczki z dnia18.06.10r


– kwota 500 000zł. – spłata pożyczki jednorazowo przez ARiMR po zatwierdzeniu rozliczenia w ramach działania 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. – w dniu 09.09.2011r. Urząd Marszałkowski zlecił płatność na kwotę 500tys.zł.
6) PKO BP Centrum Korporacyjne w Siedlcach – kredyt długoterminowy – umowa z dnia 21.09.2010r. – kwota 3 010 000zł. Zob. na 30.06.2011r. 2 859 500zł. ( kw. 19x 150 500zł. ostania rata 31.12.2015r.
7) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – umowa pożyczki z dnia 14.06.2011r.-


kwota 900 000zł. – działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 -spłata pożyczki po zatwierdzeniu rozliczenia – termin rozliczenia 31.10.2011r.


Zabezpieczenie umów – „ weksel in blanco”.


 • Informacji, czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności,


Odpowiedź: Gmina nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.


 • Informacji czy Gmina składała wnioski o dotacje z UE, jeżeli tak, to na jakim są etapie rozpatrywania;


Odpowiedź:


1 )Umowa nr 00130-6922-UM0700134/09 RW.II./AK/0219.4-134/09 z dnia 26.10.2009r. + aneks nr 1 z dnia 03.12.2019r. – Rewitalizacja Centrum Dobrego – kwota 500 000,00zł. – termin rozliczenia od 01.12.2010 do 31.12.2010r.- zadanie rozliczone – w dniu 09.09.2011r. Urząd Marszałkowski zlecił płatność.


2)Umowa nr 00126-6921-UM0700030/09 RW.II./ES/0219.5-27/09 z dnia 01.06.2010r. Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobre + aneks z dnia 07.02.2011r. – kwota 1 904 026,00zł. – termin rozliczenia 01.10.2011 do 31.10.2011r.


3)Umowa nr 00002-6930-UM0730002/09 RW.II./BW/0219.11-2/09 z dnia 03.09.2010r.+ aneks z dnia 21.02.2011r. – Przebudowa Centrum – kwota 336 844zł. – zadanie rozliczone – w dniu 10.08.2011r. otrzymano powyższą kwotę .


 • prosimy o podanie prognozy budżetu na okres spłaty kredytu (z uwzględnieniem wykonania w latach 2008-2010.)


Odpowiedź: Zamieszczono w BIP Dobre


 • dochodów ogółem w tym: dochodów własnych, subwencji, dotacji, dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków ogółem w tym wydatków bieżących i wydatków majątkowych;


Odpowiedź: Powyższa informacja znajduje się w sprawozdaniach opisowych z wykonania budżetu za 2009 i 2010r.


Str. 12
 • prosimy o podanie prognozy długu i spłat od 2011 roku do końca okresu kredytowania z uwzględnieniem kwoty wnioskowanego kredytu,


Odpowiedź: Prognoza długu zawarta jest w załączniku nr 15 do SIWZ- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/69/11 z dnia


9 września 2011r. zał. Nr 1


 • wieloletni plan inwestycyjny;


Odpowiedź: Wieloletni Plan Inwestycyjny znajduje się w BIP Dobre.
 • informacji dot. zadań inwestycyjnych wymienionych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które zostały rozpoczęte, czy mają zbilansowane finansowanie, które są planowane do rozpoczęcia i czy w projekcie uwzględniony zostanie sposób ich finansowania,


Odpowiedź: Realizacja zadań inwestycyjnych odbiega od zaplanowanych w WPI.
 • prosimy o podanie opinii RIO o projekcie budżetowym rok 2008-2010,


Odpowiedź: Opinie RIO o projekcie budżetu na rok 2008-2010 zamieszczono na stronie BIP Dobre
 • zaświadczenia ZUS i US


Odpowiedź: Oświadczam, że nie zalegamy z płatnościami wobec ZUS i US.
 • sprawozdanie Rb-NDS za rok 2008-2010; • sprawozdanie Rb-Z za rok 2008-2010; • sprawozdanie Rb-27s za rok 2008-2010; oraz za pierwszy i drugi kwartał 2011 • sprawozdanie Rb-28s za rok 2008-2010; oraz za pierwszy i drugi kwartał 2011 • sprawozdanie Rb-N za rok 2008-2010; oraz za pierwszy i drugi kwartał 2011 • sprawozdanie z realizacji budżetu za lata 2008-2010 wraz z opiniami RIO na temat realizacji budżetu


Odpowiedź: Wymienione sprawozdania umieszczone są na stronie BIP Dobre.

Wójt Gminy
Krzysztof Radzio

Accessibility