Brak informacji

OGŁOSZENIE


z dnia 01 czerwca 2012 roku


 


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.              z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 592)


 


WÓJT GMINY DOBRE


ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości:


1)      Rudzienko, stanowiącej działkę oznaczoną numerem:


              1057 o powierzchni 0,3700 ha, wadium 9.250,00 zł, cena wywoławcza 92.500,00 zł


                (netto)


              692/4 o powierzchni 0,1400 ha, wadium 4.200,00 zł, cena wywoławcza 42.000,00 zł


                (netto)


2)      Rakówiec, stanowiącej działkę oznaczoną numerem:


                 – 309 o powierzchni 0,0500 ha, wadium  500,00 zł , cena wywoławca 5.000,00 zł


                   (netto)


3)      Dobre, stanowiącej działkę oznaczoną numerem:


                 499/1 o powierzchni 0,1337 ha, wadium 5.348,00 zł, cena wywoławcza 53.480,00 zł


                  (netto)


 


Przedmiotem przetargu są nieruchomości ujęte w  wykazie ogłoszonym poprzez m.inn. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od  23 marca 2012 roku, oraz w tygodniku „ Co słychać”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl.


Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.


Działka nr 1057 w Rudzienku położona jest pomiędy drogą gminną w kierunku na Rudno, a drogą powiatową Dobre – Mińsk Maz. Znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Działka ma kształt prostokąta, od strony północnej jest częściowo zakrzaczona. Na działce znajdują się pozostałości po istniejącym dawniej budynku mieszkalnym.


Działka nr 692/4 w Rudzienku położona jest przy drodze powiatowej kierunek Rudzienko-Rakówiec, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz gruntów ornych. Działka posiada kształt prostokąta, zakrzaczona. Na działce znajdują sie pozostałości fundamentów po istniejącej zabudowie.


Działka  nr 309 w Rakówcu położona jest pomiędy drogą powiatową a rzeką ze spadkiem w  kierunku rzeki, w sąsiedztwie lokalnych zadrzewień i zabudowy zagrodowej. Posiada kształt prostokąta, wąska i zakrzaczona. Istnieje możliwość podłączenia do sieci


Działka nr 499/1 w Dobrem położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Posiada kształt nieregularny, od strony ulicy Głowackiego zabudowana częścią budynku mieszkalnego. Pozostała część działki zakrzaczona. Budynek mieszkalny drewniany, nie zamieszkały i nie użytkowany, w złym stanie technicznym, kryty eternitem.


Dla działek nr 1057 i 692/4 w Rudzienku i 309 w Rakówcu gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczona jest pod  obszary przestrzeni produkcyjnej o średnim i niskim potencjale rolnym (bez ograniczeń pod zabudowę).


Działka nr 499/1 w Dobrem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest  ok. 60 m od strony drogi w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z ogrodami oraz pod zabudowę związaną z gospodarką rolną. Dozwolona jest lokalizacja nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych oraz usług stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dla pozostałej części działki gmina nie posiada planu.


W/w nieruchomości mają możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 07 maja 2012 roku


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.


Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na działkę nr ………..


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.


Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.                  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.                    W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetag wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłoczne, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.


Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.


 


Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.


Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi Kupujący.


Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.


 


Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00  bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27


 


                                                                                               


 

Accessibility