Brak informacji

OGŁOSZENIE


z dnia 05 lutego 2014 roku


 


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.              z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 592)


 


WÓJT GMINY DOBRE


ogłasza II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości:


1)      Rudzienko, stanowiącej działki oznaczone numerami:


        536 o powierzchni 0,0800 ha, wadium 110,00 zł, cena wywoławcza 1.100,00 zł


                  KW SI1M/00105272/8


              537/2 o powierzchni 0,4800 ha, wadium 450,00 zł, cena wywoławcza 4.500,00 zł


               


2)      Dobre, stanowiącej działkę oznaczoną numerem:


                 494 o powierzchni 0,1596 ha, wadium 2.000,00 zł, cena wywoławcza 20.000,00 zł


                  (brutto) KW SI1M/00037937/0


 


Przedmiotem przetargu są nieruchomości ujęte w  wykazie ogłoszonym poprzez m.inn. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od  04 października 2013 roku, oraz w tygodniku „Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl.,  a także w sołectwach poszczególnych miejscowości.


Nieruchomości o nr 537/2w Rudzienku, 494 w Dobrem  nie są obciążone żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami, natomiast na działce 536  w Rudzienku ustanowiona jest służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu na długości 40 metrów pasem               o szerokości 4 metrów tj. na powierzchni 160 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem 537/2 w Rudzienku.


Działki nr 536 i 537/2 w Rudzienku położone są naprzeciw siebie, przedzielone są rowem, tworzą kompleks w kształcie prostokąta. Znajdują sie w sąsiedztwie łąk, gruntów ornych, lasów,  z dala od zabudowań. Są częściowo zakrzaczone, poziom kultury rolnej słaby. Działka 536 posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. Dojazd do działki 537/2 poprzez działkę 536. Dla  przedmiotowych działek Gmina Dobre nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre działka 536 przeznaczona jest pod tereny łąk i pastwisk, natomiast działka nr 537/2 pod tereny rolne, a ponadto na wysokości ok. 70 metrów od strony północnej działkę przecina linia elektroenergetyczna 220 kV wraz z pasem technologicznym.


Działka nr 494 w Dobrem przy ulicy Głowackiego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w odległości ok. 700 metrów od centrum miejscowości gminnej Dobre. Działka posiada kształt prostokąta , jest wąska, niezabudowana. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Istnieje możliwość  podłączenia do energii elektrycznej i sieci wodno-kanalizacyjnej.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest ok. 65 metrów od drogi pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę związaną z gospodarką rolną. Dozwolona jest lokalizacja nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych oraz usług stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dla pozostałej części działki Gmina Dobre nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Około 60 metrów działki (patrząc od drogi) znajduje się w granicach strefy konserwatorskiej B.


 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18 listopada 2013 roku


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.


Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na działkę nr ………..


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.


Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.                  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.                    W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłoczne, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.


Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży.


Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.


 


Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.


Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi Kupujący.


Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.


 


Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00  bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27


 


                                                                                               

Accessibility