Brak informacji

Dobre: Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobre do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016-GKI 271.8.2015
Numer ogłoszenia: 206576 – 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, faks 25 7571190. • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobre do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016-GKI 271.8.2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobre do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016-GKI 271.8.2015 2. Dowóz uczniów będzie odbywał się w dniach nauki szkolnej i polegał na przewozie dzieci na trasie dom – szkoła – dom do niżej wymienionych szkół specjalnych w Ignacowie i Zglechowie ( 1 trasa przewozu): 1) Do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie: a) 2 uczniów z miejscowości Poręby Nowe 24 a b) 1 uczeń z miejscowości Dobre ul. Kościuszki 19 B c) 1 uczeń zamieszkały Wólka Kokosia 35 d) 1 uczeń zamieszkały Joanin 14 (poniedziałki rano do Ignacowa, piątki po zajęciach z Ignacowa do Joanina) 2) Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Zglechowie : a) 1 uczeń z miejscowości Dobre ul. Targowa 13 A 3. Żaden z uczniów nie wymaga wózka inwalidzkiego. 4. W przypadku gdy wystąpi konieczność dowożenia większej liczby dzieci, a Wykonawca będzie posiadał wolne miejsca w pojeździe i nie spowoduje to wydłużenia trasy przejazdu wówczas cena za usługę nie ulegnie zmianie. W przypadku gdy zwiększenie liczby dowożonych uczniów spowoduje konieczność wydłużenia trasy cena za usługę może ulec zmianie proporcjonalnie do wydłużenia trasy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości – dwóch uczniów. 5. Wykonawca gwarantuje opiekę i bezpieczeństwo osób i mienia podczas realizacji zamówienia. W związku z powyższym – Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy. 6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy okres przebywania dziecka w podróży oraz następujące wymagania: 1) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie punktualnie zajęć szkolnych oraz odebranie dziecka w takim czasie, aby nie powodować zbyt długiego oczekiwania na powrót do domu. 2) Szczegółowy plan transportu ustali Wykonawca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów na podstawie planów lekcji dowożonych dzieci. 3) Osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi uczniami niepełnosprawnymi muszą być wyposażone w środek łączności – telefon komórkowy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 8..Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 9.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..


II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy posiadają licencję na przewóz osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r (Dz.U z 2013r, poz.1414 z późn. zm.) • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali min. 1 usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Wartość świadczonej usługi musi wynosić min. 30 000 zł . Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu; • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji opiekuna, który musi posiadać przygotowanie z zakresu pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin płatności – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadobre.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOBRE, ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. nr 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 12:00, miejsce: DOBRE, ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. nr 2..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Accessibility