Brak informacji

Dobre: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym, gmina Dobre -GKI 271.10.2015
Numer ogłoszenia: 247754 – 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, faks 25 7571190. • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym, gmina Dobre -GKI 271.10.2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym, gmina Dobre. 2. Decyzją Starosty Mińskiego Gminne składowisko odpadów komunalnych w Makówcu Dużym zostało zamknięte z dniem 31.12.2008 roku. Gmina Dobre posiada Teren po zamkniętym składowisku zajmuje powierzchnię 0,67 ha i cały wymaga rekultywacji. Powierzchnia kwatery składowiska wynosi 4550m2, natomiast pozostałe 2150m2 to urządzenia infrastruktury składowiska. 3. Składowisko przewidziane do rekultywacji zajmuje powierzchnię 0,67ha na działce o numerze ewidencyjnym 19/1, obręb Makówiec Duży. Obszar składowiska otoczony jest lasem, tylko od strony północno wschodniej sąsiaduje z polami ornymi. 4. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 1) Prace przygotowawcze – budowa dwóch studni odgazowujących oraz jednego piezometru na dopływie wód; 2) Rekultywacja techniczna – zgromadzenie wszystkich odpadów i uformowanie ich w jedną bryłę, ze spadkami na zewnątrz bryły składowiska oraz jej przykrycie warstwą wyrównującą o grubości 0,2 – 0,6 m wytworzoną z odpadowych mas ziemnych, warstwą odgazowującą o grubości 0,25m wytworzoną z mieszaniny mas ziemnych i pokruszonego gruzu oraz warstwą urodzajną o grubości 0,50m wytworzoną z mieszaniny mas ziemnych i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, na powierzchni ok. 0,67 ha; 3) Rekultywacja biologiczna – zagospodarowanie całego terenu składowiska poprzez obsiew mieszanką traw oraz nasadzeniami sadzonek drzew i krzewów. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre oraz przedmiarze robót; 6. W związku z planowaną przez Gminę Dobre w 2015 roku rekultywacją Gminnego Składowiska odpadów Komunalnych w Makówcu Dużym , gmina Dobre pozyskała masy ziemne w ilości ok. 4500 m3 oraz masy ilaste i gliniaste z wykopów w ilości ok. 3200m3 z Zakładu Górniczego znajdującego się na terenie naszej gminy cena za 1 m3 – 1zł plus VAT. Masy ziemne należy przetransportować na odcinku około 8km. Proszę o uwzględnienie kosztów mas ziemnych, mas ilastych i gliniastych oraz ich transportu w koszty zamówienia brutto. 7.Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty w ramach zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót..


II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.23.30-7, 45.22.21.10-3, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Mińsk Mazowiecki Oddział Dobre nr- 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010 z dopiskiem Wadium na- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym, gmina Dobre -GKI 271.10.2015 Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin płatności – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa podstawową, b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 3) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę*, 4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, 5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, 6) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 8) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadobre.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA DOBRE, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2015 godzina 12:00, miejsce: GMINA DOBRE, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre pok.2.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Accessibility