Brak informacji

Dobre: Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Dobre i ich zagospodarowanie w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2017r. GKI. 271.12.2015
Numer ogłoszenia: 304824 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, faks 25 7571190.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Dobre i ich zagospodarowanie w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2017r. GKI. 271.12.2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Dobre i ich zagospodarowanie w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2017r. GKI. 271.12.2015 1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych i segregowanych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Dobre w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 r poz. 21 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. 2.Charakterystyka Gminy Dobre: Powierzchnia gminy Dobre wynosi 12 485 ha, Gmina liczy 40 miejscowości: Adamów, Antonina, Brzozowica, Czarnocin, Czarnogłów, Dobre, Drop, Duchów, Gęsianka, Głęboczyca, Grabniak, Jaczewek, Joanin, Kąty Borucza, Kobylanka, Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Mlęcin, Modecin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Poręby Stare, Radoszyna, Rakówiec, Rąbierz Kolonia, Ruda Pniewnik, Rudno, Rudzienko, Rynia, Sąchocin, Sołki, Świdrów, Walentów, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Wólka Mlęcka Szacowana ilość budynków jednorodzinnych wynosi ok.1900, natomiast liczba mieszkańców na terenie gminy Dobre objętych zorganizowanym odbiorem odpadów wynosi ok. 5200. Na terenie Gminy Dobre obowiązywać będzie workowy system zbiórki odpadów komunalnych. Worki do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zapewnia Wykonawca. Mieszkańcom należy zabezpieczyć worki w różnych kolorach z nadrukami: makulatura worek niebieski, plastik worek żółty, metal worek biały, szkło worek zielony, odpady biodegradowalne worek brązowy, odpady bytowe worek czarny, grubość folii zastosowanej do produkcji worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki wynosi minimum 0,06 mm. Obsługa gospodarstw domowych polegać będzie na odbiorze odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji, w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawić je przed wejście na teren nieruchomości. W przypadku gdy niemożliwy jest dojazd do nieruchomości śnieg, grząska droga, droga prywatna, zbyt wąska droga itp. właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć odpady do drogi głównej publicznej przebiegającej przez miejscowość. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru bez dodatkowych opłat odpadów niebezpiecznych, biodegradowalnych, budowlanych, elektronicznych, wielkogabarytowych i innych z Urzędu Gminy Dobre. W okresie zamówienia odbiór odpadów będzie następował co najmniej 24 razy słownie: dwadzieścia cztery,przynajmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Dni odbioru i trasy odbioru odpadów zostaną ustalone indywidualnie z wybranym wykonawcą i w miarę potrzeb mogą ulec zmianie. Wybrany Wykonawca zgodnie z harmonogramem odbierze pierwszy raz odpady zmieszane i segregowane w workach, które mieszkańcy mają po poprzedniej zbiórce. Dla wszystkich właścicieli nieruchomości Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Dobre w terminie co najmniej 14 dni przed pierwszą planowaną zbiórką odpadów harmonogram z zaznaczonymi dniami odbioru odpadów, oraz informacją w jaki sposób należy segregować odpady i do której godziny powinny być wystawione. 3.Przy następnych terminach zbiórek worki dostarczane będą: 1na wymianę bezpośrednio mieszkańcom gminy w stosunku: 1 odebrany- 1 zostawiony worek na odpady. Pozostawione worki muszą być przeznaczone na ten sam rodzaj odpadów co worki odebrane. Dopuszcza się odbiór odpadów w innych workach tylko od tych gospodarstw, które wystawiły odpady w workach dostarczonych przez Wykonawcę 2Urzędowi Gminy w ilości 300 kompletów miesięcznie. Worki muszą być dostarczone najpóźniej w terminie pierwszej zbiórki odpadów w danym miesiącu. 3Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w ilości: 50 worków z nadrukiem odpady bytowe100 worków z nadrukiem szkło, 100 worków z nadrukiem papier, 100 worków z nadrukiem plastik, 100 worków z nadrukiem metal miesięcznie 4.Informację o tym, jaka ilość worków musi być zostawiona w poszczególnej miejscowości Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Worki do segregacji oraz kalendarze zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: – składanie Zamawiającemu półrocznych sprawozdań o ilości i rodzaju zebranych odpadów, oraz comiesięcznej informacji o rodzajach i ilości zebranych odpadów; – odbiór i zagospodarowanie w trakcie trwania umowy 360 m3 odpadów bytowych z Osiedla Mieszkaniowego ZGODA w miejscowości Dobre pojemniki od 2 do 6m3, jednorazowo nie mniejsza pojemność niż 4m3 odbiór z niego odpadów w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, – odbiór na zgłoszenie i za dodatkową odpłatnością odpadów niebezpiecznych na koszt wytwórcy, – utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie gminy Dobre w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego. PSZOK musi być czynny min. 32 razy w trakcie trwania umowy: raz w miesiącu, a w okresie maj – wrzesień dodatkowo 4 razy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w soboty w godz. 8.00 – 12.00 6. Frakcje przewidziane do zbierania w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów: 1. odpady segregowane (szkło, metal, papier, plastik); 2. baterie i akumulatory; 3. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 4. opakowania wielomateriałowe; 5. odpady z remontów*; 6. popiół*; 7. odpady biodegradowalne*; 8. przeterminowane lekarstwa; 9. odpady wielkogabarytowe; 10. zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne; 11. zużyte opony * jednorazowo mieszkaniec może dostarczyć nie więcej niż 1m3 odpadów łącznie. Większe ilości zgodnie z cennikiem firmy. 7. Ilości odpadów odebrane z terenu Gminy Dobre w 2014 roku w Mg: 1) inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z innej obróbki) 19 12 12 – 4,2; 2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 – 186,00; 3) odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 12,6; 4) opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 – 2,60; 5) opakowania z papieru i tektury 15 01 01 – 16,2; 6) papier i tektura 20 01 01 – 56,9; 7) tekstylia z włókien naturalnych ex 20 01 11 – 7,5; 8) szkło 20 01 02 – 128,4; 9) metale 20 01 40 – 39,5; 10) tworzywa sztuczne 20 01 39 – 80,5; 11) odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – 22,11; 12) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 16 06 05 – 0,03; 13) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 – 1,10; 14) zużyte opony – 16 01 03 – 2,23; 15) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 – 20 01 36 – 3,60; 16) inne baterie i akumulatory – 16 06 05 – 0,03; 17) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01 – 6,18. 8.Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu podpisanej umowy lub w inny sposób udowodnił gotowość przyjęcia odpadów przez RIPOK zgodnie z uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 ze zmianami w przypadku gdy Wykonawca nie posiada Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 9.Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zgodnie zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach oraz zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy o odpadach a także przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. 10.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 12.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..


II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy: 1) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobre prowadzonego przez Wójta Gminy Dobre lub złożą oświadczenie, że uzyskają taki wpis przed podpisaniem umowy- na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć dokument, oświadczenie z którego będzie wynikać, że Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobre prowadzonego przez Wójta Gminy Dobre lub złożą oświadczenie, że uzyskają taki wpis przed podpisaniem umowy; 2) posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub potwierdzone na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r.- O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, – na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć dokument, z którego będzie wynikać, że Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oświadczenie Wykonawcy o przekazywaniu odpadów segregowanych do odzysku lub recyklingu uprawnionemu podmiotowi; 3) posiadają wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska- na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć- dokument, potwierdzający wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał min. jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych lub prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (tj. odbieranie odpadów zbieranych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników lub worków) na łączną kwotę min. 100 000,00 zł brutto; • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy dysponują bazą magazynowo – transportową – spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tj. Dz. U z 2013, poz.122),- – na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć Wykaz narzędzi – Załącznik n 7 do SIWZ;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 – Cena – 90
 • 2 – termin płatności – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększe-niem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwz

Accessibility