Brak informacji

Dobre: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej w Dobrem – nr ref. GKI 271.1.2016
Numer ogłoszenia: 4774 – 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, faks 25 7571190.  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej w Dobrem – nr ref. GKI 271.1.2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej w Dobrem nr ref. GKI 271.1.2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z rodzajem i ilością asortymentu stanowiący przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. 1. Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 3. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (z ang. Good Hygienic Practice) – Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczące głównie: 1) świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu, ryb, oraz przy dostawie jaj – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli; 2) dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny. 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w stosownych normach. 6. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności. 7. Formularz ofertowy przedstawia ilość asortymentu, jako szacunkowe odniesienie do planowanych zakupów w 2016r. 8. Zamawiający gwarantuje zakup 50 % asortymentu wykazanego w formularzu ofertowym, jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i cen ofertowych do 150 % asortymentu w każdej części zamówienia. 9. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane trzy części zamówienia. cześć I Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 15131130-5 Wędliny, 15112000-6 Drób, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty cześć II Wspólny Słownik Zamówień: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne cześć III Wspólny Słownik Zamówień: 15811000-6 Pieczywo.


II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.13.11.30-5, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.81.10.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1 – Cena – 95
  • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadobre.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrem, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrem, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: termin realizacji zamówienia dla każdej części od 15.02.2016r do 31.12.2016r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Accessibility