Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 25 marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 406/2,


położona w miejscowości Brzozowica o powierzchni 0,1258 ha

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2015r. poz.1515 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm. ) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( Dz Urz. Woj. Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:
§ 1


Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 406/2, położona w miejscowości Brzozowica o powierzchni 0,1258 ha, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2


Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.
§ 3


Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1


do zarządzenia


Wójta Gminy Dobre


Nr 24 /2016 z dnia


25 marca 2016 roku
WYKAZ


nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

Adres nieruchomości


Brzozowica gmina Dobre


Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów
działka ew. 406/2


Obręb: 0003 Brzozowica


SI1M/00080849/2


Powierzchnia nieruchomości


0,1258 ha


Opis nieruchomości


Nieruchomość stanowi drogę gruntową , posiada kształt litery L położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, niedaleko zabudowy zagrodowej kolonijnej.


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania


Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny rolne


Cena nieruchomosci


6.500,00 złotych


Forma sprzedaży


Przetarg nieograniczony


Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży


Uchwała Rady Gminy Dobre Nr III/100/16 z dnia 04 lutego 2016 roku.
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 29 marca 2016 roku.


Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) termin złożneia wniosków przez osoby któym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 29 marca 2016r


Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub pod nr 25 7571190w. 27


załącznik nr 2


do zarządzenia


Wójta Gminy Dobre


Nr 24 /2016 z dnia


25 marca 2016 roku
INFORMACJA
Zgodnie z art.35 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Accessibility