Brak informacji

O G Ł O S Z E N I E


z dnia 13 maja 2016 roku


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)


WÓJT GMINY DOBRE


ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzozowica, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 406/2 o powierzchni 0,1258 ha, wadium 650,00 zł, cena wywoławcza 6.500,00 zł


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m.in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 29 marca 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Brzozowica.


Stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uregulowany jest w księdze wieczystej nr SI1M/00080849/2.


Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.


Stanowi drogę gruntową, posiada kształt litery L, położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, niedaleko zabudowy zagrodowej kolonijnej.


Dla przedmiotowej działki Gmina Dobre nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre działka ta przeznaczona jest pod tereny rolne.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11 maja 2016 roku


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na działkę 406/2 w Brzozowicy.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.


Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłoczne, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.


Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży.


Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.


Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.


Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi Kupujący.


Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.


Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Accessibility