Brak informacji

                                                                                    Dobre ,dnia 2008.08.14


 


 


 


 


Nr OS.5431/4/08


 


 


 


   WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 


 


Dotyczy : Postępowania o udzielnie             zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego na  : Dostawę  sprzętu i umundurowania  dla potrzeb  Ochotniczych Straży Pożarnych  na terenie gminy Dobre „.


 


            Na postawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych  /Dz.U. z 2007 roku


Nr 223 poz.1655 / w związku ze złożonym pytaniem wyjaśniam  :


 


Pytanie :


Zgodnie z wykazem Świadectw dopuszczenia zamieszczonym na stronie CNBOP oraz  


informacji uzyskanych od producentów na dzień dzisiejszy  żadna firma nie posiada świadectw dopuszczenia na ubranie żaroodporne  lekkie . Aktualnie Świadectwa dopuszczenia  dotyczą ubrania żaroodpornego  typ średni . Czy zamawiający odstępuje od wymagania świadectwa   dopuszczenia na ubranie  żaroodporne typ lekki ?


 


Zamawiający udziela  odpowiedzi  na powyższe pytanie :


 


Zamawiający odstępuje od  wymagania świadectwa  dopuszczenia na ubranie żaroodporne


typ lekki..

Accessibility