Brak informacji

O G Ł O S Z E N I E


z dnia 25 października 2017 roku


 


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                  (Dz.U. 2017 r.  poz. 1509 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)


 


WÓJT  GMINY  DOBRE


 


ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego  na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 45,00 m 2, stanowiącego  własność Gminy Dobre, na czas nieokreślony. Stawka miesięczna (cena wywoławcza) czynszu wynosi 710,00 złotych netto miesięcznie, wadium 80,00 złotych.


         


 


Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość ujęta w  wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od  27 września 2017 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl.,  a także w sołectwie miejscowości Dobre.


Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084853/1.


Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 45,00 m 2, usytuowany jest  na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń (część użytkowa i część sanitarna). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.


Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest  strefą ochrony konserwatorskiej „A”.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 24.


 


Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.                  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.                    W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


 


 


Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.


 


Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.


 


Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00  bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27


 


                                                                                               

Accessibility