Brak informacji


Dobre, dnia 25.09.2009r.WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: „Usługa organizacji wycieczek turystycznych dla uczniów gminy Dobre w ramach projektu „Dobre ( bo nasze) – gmina dzieciom” w okresie od 01.10.2009r – 31.05.2011r.


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:


Pytanie nr 1.


Dotyczy pkt.III Przedmiot zamówienia


wycieczki trzydniowe – prośba o sprecyzowanie, co należy uwzględnić w cenie – w opisie jest mowa o opiece przewodnika od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, pytanie nasze dotyczy obsługi przewodnickiej na miejscu – w Krakowie i w Ojcowskim Parku Narodowym wymagana jest dodatkowa opieka przewodników miejscowych- czy ją należy uwzględnić w cenie?


Wycieczki jednodniowe: realizacja wycieczki w podanym kształcie nie jest możliwa w ciągu jednego dnia, należałoby wyrzucić z oferty Centrum Astronomii PAN, dodatkowo prosimy o sprecyzowanie do jakich obiektów należy uwzględnić bilety w cenie? ( proponujemy Muzeum Piernika i Planetarium)


Pytanie nr 2.


Dotyczy pkt. XIII Kryteria oraz sposób oceny oferty.


Mowa jest o cenie netto, podczas, gdy w Załączniku nr 1 w Ofercie Wykonawcy mowa jest o cenie brutto. Czy mamy rozumieć, że sposób oceny ofert oparty będzie na cenie brutto?


Pytanie nr 3.


W specyfikacji wymagana jest opieka przewodnika podczas całej trasy wycieczki. Czy dopuszczają Państwo możliwość wynajmowania przewodników lokalnych podczas zwiedzania atrakcji, a podczas trasy grupie towarzyszyłby wtedy licencjonowany pilot?


Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania:


Pytanie nr 1:


Możliwe jest wynajmowanie przewodników lokalnych podczas zwiedzania atrakcji, zaś podczas całej trasy konieczne jest przewodnictwo licencjonowanego pilota. W cenie należy uwzględnić bilety do wszystkich miejsc, gdzie jest to niezbędne do zwiedzania danej atrakcji.


Pytanie nr 2:


Została wprowadzona poprawka do SIWZ – zmieniono pkt. XIII Kryteria i sposób oceny ofert.


Sposób oceny ofert zostanie oparty na cenie brutto..


Pytanie nr 3:


Możliwe jest wynajmowanie przewodników lokalnych podczas zwiedzania atrakcji, zaś podczas całej trasy konieczne jest przewodnictwo licencjonowanego pilota.

Accessibility