Brak informacji


Dobre, dnia 23 sierpnia 2010 roku.


BF.3410/1/10


Zamawiający:


Gmina Dobre


ul. T. Kościuszki 1


05-307 Dobre


 


W Y J A Ś N I E N I E


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu dług długoterminowego złotówkowego w kwocie 3 010 000,00zł. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Dobre realizowanych w roku 2010.


W związku z prośbą z dnia 20.08.2010r. wyjaśniam, co następuje:


1.Czy są stosowane pozwolenia i decyzje odnośnie realizowanych inwestycji?


Odpowiedź: Na wszystkie realizowane inwestycje są stosowane pozwolenia i decyzje.


2. Czy stan prawny terenów, na których realizowane są inwestycje jest uregulowany, tj. czy właścicielem jest Gmina?


Odpowiedź: Mienie komunalne Gminy Dobre, przy budowie wodociągów i kanalizacji właścicielami są również osoby fizyczne. W/w podmioty posiadają uregulowany stan prawny gruntów. Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntami.


3. Czy inwestycje są w trakcie realizacji, jeśli tak, to na jakim są etapie; jeśli nie, to kiedy zostaną rozpoczęte? Jakie są harmonogramy prac?


4. Jakie inwestycje będą finansowane z kredytu i czy zadania inwestycyjne zostały rozpoczęte, czy Gmina planuje refinansowanie poniesionych już wydatków inwestycyjnych- jeśli tak- to w których inwestycjach, w jakich kwotach i kiedy zostały poniesione?


Odpowiedź dot. pkt 3,4 : Wykaz inwestycji realizowanych w 2010 roku:


1) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobre ul. Rynek, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Armii Krajowej, ul. Kilińskiego , ul. Szkolna, ul. Skrzyneckiego – okres realizacji od 22.04.2010 –do 30.09.2010r. źródła finansowania – kredyt.


Nakłady poniesione 164 105zł. do poniesienia 302 905zł.


2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów dla pozostałych miejscowości – szacunkowy koszt zamówienia 240 000zł.- dochody własne.


3) Rewitalizacja Centrum Dobrego 1( wykonanie chodników i parkingów) – okres realizacji 05.05.2010 – 30.11.2010r. – nakłady do poniesienia 1 178 664,77zł. Źródła finansowania: dochody własne + kredyt + PROW. 2( przebudowa skweru i oświetlenia ulicznego) – okres realizacji 01.06.2010r. – 30.09.2010r. – nakłady do poniesienia  580 933,07zł. Źródła : dochody własne + kredyt+PROW.


4) Budowa dróg gminnych – dokumentacja w trakcie opracowania.


5) Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do kanał sanitarny D,E,F wraz z kanałami bocznymi Dobre ul. Poniatowskiego. Laszczki i  Przemysłowa – okres realizacji 12.08.2010r do 31.07.2011r. – nakłady do poniesienia 2 914 730,71zł. Źródła finansowania: dochody własne + kredyt + PROW.


5. Na które inwestycje Gmina ma już podpisane umowy o dotacje ze środków z UE, a na które jeszcze nie- prosimy o wykaz podpisanych umów o dofinansowanie z uwzględnieniem kwot i zadań inwestycyjnych oraz terminów wypłat środków, a w przypadku nie zawarcia umów – podanie planowanych kwot i terminów ich podpisania.


Odpowiedź: Gmina posiada podpisane z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy o dotacje ze środków UE:


1) Umowa nr 00130-6922-UM0700134/09 RW.II./AK/0219.4-134/09 z dnia 26.10.2009r. + aneks


nr 1 z dnia 03.12.2019r. – Rewitalizacja Centrum Dobrego – kwota 500 000,00zł. – termin rozliczenia od 01.12.2010 do 31.12.2010r.


2) Umowa nr 00126-6921-UM0700030/09 RW.II./ES/0219.5-27/09 – Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobre – kwota 1 904 026,00zł. – termin rozliczenia 01.12.2010 do 31.12.2010r.


3) Uchwała nr 1596/368/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2010r.


Załącznik do uchwały: projekt listy operacji – Gmina Dobre 388 143,00zł. /Terminu podpisania umowy nie znamy.


6. Czy JST korzystała z dotacji unijnych, w jakiej wysokości na jakie zdania, czy zadania zostały zakończone i kiedy, czy osiągnięte zostały zakładane przez jst wskaźniki- parametry, czy inwestycje były audytowane?


Odpowiedź: Gmina do roku 2009 nie korzystała z dotacji unijnych na infrastrukturę.


7. Na podstawie jakich dokumentów nastąpi uruchomienie kredytu(pisemnej dyspozycji, faktur itp.)


Odpowiedź: uruchomienie kredytu na podstawie pisemnej dyspozycji.


8. W jaki sposób i w jakich terminach Gmina zamierza udokumentować wykorzystanie poszczególnych transz kredytu ? Czy np. w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu na podstawie przekazanych kopii faktur wraz z załączonym potwierdzeniem płatności?


Odpowiedź: udokumentowanie wykorzystanych poszczególnych transz kredytu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu.


9. Czy do wyliczenia odsetek w ofercie należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni tj. miesiąc-rzeczywista ilość dni, rok 365/366 dni, oraz czy do umowy kredytowej będzie można przyjąć taką samą liczbę dni?


Odpowiedź: Do wyliczenia odsetek w ofercie oraz w umowie kredytowej należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni tj. miesiąc-rzeczywista ilość dni, rok 365/366 dni.


10. Według jakiej stopy odsetek ma być liczone oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu? Czy np. wg. odsetek ustawowych?


Odpowiedź: Tak, wg odsetek ustawowych.


11. Czy forma zabezpieczenia kredytu, o której mowa w § 3, pkt 12 SIWZ może przyjąć brzmienie: Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?


Odpowiedź: zabezpieczenie kredytu może przyjąć brzmienie: „weksel in blanco bez protestu” wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.


12. Czy zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, będącego niezbędnym elementem zawieranych umów kredytowych w Banku?


Odpowiedź: Gmina dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.


13. Czy JST korzysta z wykupu wierzytelności?


Odpowiedź: Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.


14. Czy JST posiada faktury z terminem płatności powyżej 6 miesięcy? Jeśli tak, prosimy o wykaz z podaniem tytułów, kwot oraz terminów płatności.


Odpowiedź: Gmina nie posiada faktur z terminem płatności powyżej 6 miesięcy.


15. Czy Gmina wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu:


„W przypadku, gdy w którymkolwiek roku kredytowania, obciążenie budżetu Kredytobiorcy spłatami kredytów i innych zobowiązań przekracza 12% planowanych dochodów, BGK może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia”.


Odpowiedź: Gmina nie widzi możliwości rozszerzenia dodatkowego zabezpieczenia kredytu poza wymienionym w paragrafie 3 pkt 12 SIWZ.


16. Czy Gmina wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej o treści:


„1) Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być- w szczególnie uzasadnionym przypadku – zmienione w drodze aneksu do umowy na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem płatności.


2) w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1), w terminie późniejszym niż określony w ust.1), obowiązuje termin spłaty/obowiązują terminy spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.”


Odpowiedź: Gmina wyraża zgodę na zapisy w umowie kredytowej wymienione w pkt 16 .


17. Cz w związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji finansowej Gminy, uzupełnienia dokumentów do SIWZ oraz udzielenia wyjaśnień – istnieje możliwość przesunięcia terminu składnia ofert?


Odpowiedź: Termin składania ofert określony w sekcji IV.4.4 ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 17 pkt 1 SIWZ na 01.09.2010r. Jest ostateczny.


 


Wyjaśniam, że dokumenty :


1. sprawozdania finansowe za 2008 – Rb-NDS, Rb-Z,RB-N, Rb-28S i Rb-27S(zbiorczo działy) – umieszczono na stronie BIP Dobre


2. sprawozdania finansowe za II kwartał 2009 – Rb-NDS,Rb-Z,Rb-N,Rb-28S i Rb-27S(zbiorczo działy)- umieszczono na stronie BIP Dobre,


3. sprawozdania Finansowe za 2009 Rb-NDS, Rb-z, Rb-N i Rb-28S i Rb-27S(zbiorczo działy) –


umieszczono na stronie BIP Dobre,


4. sprawozdania finansowe za II kwartał 2010 Rb-27S i Rb-28S(zbiorczo działy)- umieszczono na stronie BIP Dobre,


5. polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej Gminy – umieszczono na stronie BIP Dobre,


6. uchwała dotycząca zmian budżetu z dnia 06.07.2010r.jest umieszczona jako załącznik nr 12


do SIWZ,


7. aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów lub pożyczek(nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty,


8. aktualna informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,


Odpowiedź do pkt 7 i 8 :


1) WFOŚiGW w Warszawie  06.09.2005r. 923 882,11zł. –„ Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dobre – II etap” Zobowiązanie na dzień 30.06.2010r.  110 000zł.(spłacono 27.07.2010r.),


2) WFOŚiGW w Warszawie 30.11.2007r. 138 400zł. – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Czarnocin i Sołki”.  Zob. 30.06.2010r. 69 400zł. (kw. 2 x 11 500zł.,


4×11 600zł. – ostatnia rata 30.11.2011r.


3) WFOŚiGW w Warszawie 13.08.2008r. 199 390zł. – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Dobre”. Zob. 30.06.2010r. 171 800zł. (kw. 6x 13 760zł., 3x 24 200zł.


ostatnia rata 16 700zł. 30.11.2012r.).


4) WFOŚiGW w Warszawie 25.09.2008r. 424 750,26zł. – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Dobre”. Zob. 30.06.2010r. 417 300,26zł. (kw. 2x 3 725zł., 4x 52 500zł


3x 55 000zł. ostatnia rata 34 850,26zł. 30.11.2012r.)


5) Bank Spółdzielczy w Dobrem – odnawialny kredyt krótkoterminowy w r-ku bieżącym na okres od 04.01.2010r. do 31.12.2010r. – kwota 600 000zł.  Zob. na 30.06.2010r. 97 850,95zł.


6) Bank Gospodarstwa Krajowego II oddział w Warszawie –umowa pożyczki z dnia18.06.10r


– uruchomienie w miesiącu wrześniu br. – spłata pożyczki jednorazowo przez ARiMR po zatwierdzeniu rozliczenia w ramach działania 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.


Zabezpieczenie umów – „ weksel in blanco”.


9. aktualny wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą(z uwzględnieniem nazwy, nr REGON i NIP), wraz z danymi finansowo-ekonomicznymi za 2009 rok i jeżeli to możliwe za okres bieżący.


Odpowiedź: Gmina Dobre nie jest powiązana kapitałowo z żadną instytucją.


10. aktualna informacja o stanie mienia komunalnego,


odpowiedź: umieszczono na stronie BIP Dobre.


11. aktualna informacja o sytuacji finansowej zakładów komunalnych działających na terenie JST,


Odpowiedź: Gmina Dobre nie posiada zakładów komunalnych.


12. aktualna informacja o aktualnej liczbie mieszkańców gminy i o wielkości bezrobocia.


Odpowiedź: Liczba mieszkańców – 6 025 osób, stopień bezrobocia 2,14%.


Czy jako dokumenty potwierdzające wypis z właściwego rejestru wystarczające będzie złożenie?:


1) Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu, wraz ze statutem –w załączeniu,


2) Ustawy o Banku,


3) Oświadczenia o nie podleganiu wpisowi do KRS oraz o nie podleganiu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie Banku, zgodnie z brzmieniem art.30a w związku z art. 14 i 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe(tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 72 poz. 665 z późn.zmianami),


4) Aktualnego składu zarządu Banku wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych Członków Zarządu,


5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę wraz z zaświadczeniami o pełnieniu funkcji,


6) Pisma Departamentu Prawnego Urzedu Zamówień Publicznych.


Odpowiedź: wykaz dokumentów w punktach 1-5 będzie wystarczający.


Informacji odnośnie strony BIP Dobre udziela P. Krzysztof Kozłowski – informatyk UG tel. (25) 757 11 90 w. 28.; [email protected]


 


Wójt Gminy


Krzysztof Radzio


 


 


 


Accessibility