Brak informacji


Dobre, dnia 24 sierpnia 2010 roku.


BF.3410/1/10


Zamawiający:


Gmina Dobre


ul. T. Kościuszki 1


05-307 Dobre


 


W Y J A Ś N I E N I E nr 5


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu dług długoterminowego złotówkowego w kwocie 3 010 000,00zł. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Dobre realizowanych w roku 2010.


W związku z prośbą z dnia 23.08.2010r. dotyczącą uzupełnienia dokumentów informuję:


1. Za 2007r. – sprawozdania Gminy Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-PDP,


Odpowiedź: sprawozdania umieszczono na stronie BIP Dobre.


2. Sprawozdania finansowe S-01(jeśli Gmina sporządza) lub dotacje i subwencje za 2007, 2008, 2009 i za I półrocze 2010r.


Odpowiedź: Gmina nie sporządza sprawozdania S-01. Dotacje i subwencje za 2007,2008,2009 i za I półrocze 2010r. – wykazane są w sprawozdaniach Rb-27S. Sprawozdania umieszczono na stronie BIP Dobre.


3. Sprawozdanie Rb-PDP za 2008r. Oraz za I półrocze 2010r., m.in. dotyczy podatku od nieruchomości Gminy za 2008r oraz za I półrocze 2010r.


Odpowiedź: sprawozdanie Rb-PDP za 2008r. umieszczono na stronie BIP jako załącznik do wyjaśnienia, sprawozdania PDP za I półrocze 2010r. – nie sporządza się. Dane dotyczące podatku od nieruchomości znajdują się w sprawozdaniu Rb-27S za dany okres Dz. 756 r. 75615 i 75616 § 0310-sprawozdanie umieszczono na stronie BIP Dobre.


4. W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej – wykonanie budżetu Gminy Dobre za 2008/2009 m.in. dotyczy pozycji – dochody bieżące i dochody własne (w tym dotacje i subwencje oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu Państwa)


Odpowiedź: Sprawozdania umieszczono na stronie BIP Dobre.


5. Prognozy Gminy na lata 2010-2015 dotyczące: a. dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku), b. wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz Plan wieloletni rozwoju Gminy w ujęciu rzeczowym i finansowym (jeśli Gmina posiada).


Odpowiedź: Prognoza Gminy na 2010 rok dotycząca dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych określa Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. Prognozę wydatków majątkowych na lata 2010-2012 określa załącznik nr 1 do w/w uchwały – umieszczono na stronie BIP Dobre załącznik nr 7 do SIWZ.


6. Czy Rada Gminy udzieli dodatkowego upoważnienia Wójtowi Gminy Dobre na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego 3 010,-tys.zł. w ramach przetargu (wg uchwały nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z 29.12.2009r. W § 7, ust. 1 Wójt Gminy może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu do wys. 1,0 mln PLN)?


Odpowiedź: Rada Gminy podjęła stosowne uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – uchwały zamieszczono na stronie BIP Dobre załącznik nr 9 do SIWZ. Natomiast § 7, ust. 1 cyt. Uchwały dotyczy sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.


7. Inf. o kwocie pożyczki, która zostanie udzielona Gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wg umowy pożyczki 18.06.2010r. (w wyjaśnieniach z dnia 20.08.2010r. Gminy dot: postępowania o udzielenie k-tu inwestycyjnego w pkt 11, ust. 6 – nie została podana kwota ww. pożyczki).


Odpowiedź: Kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł.Wójt Gminy


Krzysztof Radzio

Accessibility