Brak informacji


Dobre, 01-10-2010rWójt Gminy Dobre


ul. T. Kościuszki 1


05-307 Dobre


OS.0303/2/09


 


W związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet dla mieszkańców Gminy Dobre zamawiający wyjaśniaPytanie 1


Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający żąda referencji na 70 stacji klienckich skoro sam oszacował ich liczbę na 17 szt. w dalszej części dokumentacji?


Odpowiedź na pytanie 1


Zgodnie z Zapisami SIWZ wymagane jest wybudowanie sieci bezprzewodowej w


architekturze punkt-wielopunkt do obsłużenia 120 punktów końcowych. Jest


to zdecydowanie więcej, niż żądane 70 szt. w referencji.


 


Pytanie 2


Proszę o wyjaśnienie jaki sens i jaką wagę dla Zamawiającego ma zapis „w terenie zurbanizowanym skoro przedmiotem projektu jest wybudowanie sieci na terenach wiejskich?


Odpowiedź pytanie 2


Teren na którym będzie wykonywania usługa będąca przedmiotem zamówienia jest zurbanizowany ponieważ znajdują się na nim zabudowania dlatego zamawiający dokonał takiego zapisu w SIWZ.


 


Pytanie 3


Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający przewiduje 270 dni na wybudowanie Infrastruktury dostępowej? Czy Zamawiający precyzyjnie wskazać problemy które taki termin determinują?


Odpowiedź pytanie 3:
Jest to oszacowany przez Zamawiającego realny termin wykonania inwestycji, jeśli Wykonawca jest w stanie wykonać zadanie w krótszym od podanego terminie, to jest to rozwiązanie dopuszczane przez Zamawiającego i zostało przewidziane w dokumentacji SIWZ oraz w zaproponowanym wzorze Umowy.


 


Pytanie 4


Proszę o wyjaśnienie sytuacji kiedy łączę dostępowe do abonenta nie jest wykonane (bo jest na to 270 dni) a jednocześnie wymagacie aby usługa dostępu do Internetu była uruchomiona do 60 dni od podpisania umowy?


Odpowiedź pytanie


Wykonanie infrastruktury dostępowej na budynku Urzędu Gminy pozwoli rozpocząć świadczenie usług dostępu do Internetu dla okolicznych użytkowników w terminie 60 dni, tj. zanim jeszcze powstanie dalsza infrastruktura dostępowa. Dodatkowo zakładane jest etapowe uruchamianie dalsze infrastruktury.


 


Czy Gmina ma zamiar płacić za dostęp do Internetu po 60 dniach od podpisania  pomimo niezależnie czy usługa jest świadczona czy też nie jest?


Odpowiedź pytanie


Usługa ma być świadczona w tym okresie dla podłączonych w tym okresie beneficjentów.


 


Pytanie 5


 


Proszę o wyjaśnienie wobec powyższych zapisów, kiedy wg Zamawiającego projekt zostanie zakończony?


Odpowiedź pytanie 5


Zakończenie realizacji projektu odnosi się do daty 31 grudnia 2012 roku. Daty tej nie należy mylić z terminem zakończenia wykonania infrastruktury dostępowej.


 


Pytanie 6


 Dlaczego Zamawiający stawia warunek podłączenia minimum wszystkich jednostek użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobre? Przecież głównym celem projektu jest eliminacja wykluczenia cyfrowego u obywateli w Gminie a nie w obiektach użyteczności publicznej które jest tylko działaniem koordynacyjnym.


 


Odpowiedź na pytanie 6


Cel projektu się nie zmienia. Poprzez jednostki użyteczności publicznej stwarza się szansę eliminacji wykluczenia cyfrowemu większej części obywateli Gminy Dobre. “Wykluczenie cyfrowe” można traktować jako zjawisko mające charakter dynamiczny, dlatego elastyczność wdrożonego rozwiązania pozwoli reagować na potrzeby obywateli naszej gminy.


Pytanie 7


Czy Zamawiający wymaga certyfikatu Wimax Forum na pasmo 3,6-3, GHz, bo jak rozumiem to pasmo nabyć wykorzystane do projektu?


 


Pytanie 8


Dlaczego Zamawiający przytacza w opisie wymagań dla stacji benzynowej i terminala pasmo 3.4-3.6 GHz skoro posiada rezerwację na pasmo 3,6-3,8 GHz?


 


Odpowiedź na pytania 7 i 8


Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą, na dzień ogłoszenia postępowania, nie istnieje żaden system Wimax (żadnego producenta), który posiadałby certyfikat dla pasma 3.6-3.8 GHz. Jest to spowodowane małą popularnością tego pasma na Świecie.


Ponieważ Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu Wimax zweryfikowanego przez Wimax Forum, a jest takich systemów na rynku dostępnych wiele dla popularnego pasma 3.4-3.6 GHz, wymaga on zaoferowania rozwiązania, które zostało dla pasma 3.4-3.6 GHz certyfikowane, bo oprócz elementu radiowego (głowicy radiowej) pozostałe części systemu są takie same dla obu pasm.


Pytanie 9


Proszę o dokładne wyjaśnienie w jaki sposób będzie można wykorzystać tryb 802.16 e w przypadku posiadania stacji bazowej w standardzie 802.16d?


Odpowiedź na pytanie 9


Zamawiający wymaga dostarczenia systemu radiowego w standardzie Wimax 802.16d, który od lat jest dostępny i sprawdzonego komercyjnie na rynku. Jednocześnie dbając o uzasadnione wydatkowanie środków publicznych, a zdając sobie sprawę z rozwoju technologii Wimax i możliwej migracji do wersji 801.16e, Zamawiający wymaga, aby przy takiej migracji w przyszłości przynajmniej terminale abonenckie nie musiały być wymieniane.


Pytanie 10


Czy Zamawiający udostępni pełną dokumentację tj. Wykonaną przez firmę Landtech koncepcję techniczną oraz pełną weryfikację wykonaną przez TeleB ?


Odpowiedź na pytanie 10


Zamawiający udostępnił już pełna dokumentację niezbędna do złożenia oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

Accessibility