Brak informacji

 

Dobre, 25.01.2013r.
GKI. 7021.1.1.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie objętym w “Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre” w okresie od 01 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 roku
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY  Gmina Dobre
  ul. Kościuszki 1


  05-307 Dobre


  tel. (25) 7571190 w. 27


  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:2.1. Realizację zadań w zakresie objętym w ” Programie opieki nad zwierzętami


bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre” w


terminie od 01 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 roku tj:
  – odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku  – poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt


  – usypiania ślepych miotów


  – zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z


  udziałem bezdomnych zwierząt
  3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:  3.1. Zamówienie obejmuje :
    – całodobowe odławianie i dostarczanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu


    Gminy Dobre do schroniska,


    – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych


    z udziałem zwierząt (psów, kotów) na terenie gminy Dobre


    – usypianie ślepych miotów,


    – traktowanie w sposób humanitarny odłowionych zwierząt,


    – eutanazja zwierząt nie rokujących nadzieji na wyleczenie, po wcześniejszym


    uzyskaniu opinii lekarza weterynarii,


    – podejmowanie działań zmierzających do odnalezieniu właściciela i umożliwienie


    mu odebranie zwierzęcia (psa ) ze schroniska, po uregulowaniu przez niego


    kosztów pobytu psa w schronisku,


    – informowanie Urzędu Gminy o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z


    terenu gminy Dobre w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w


    ciągu 7 dni od daty przekazania zwierzęcia,


    – wystawianie pisemnych protokołów potwierdzajacych przyjęcie zwierząt (psów)


    do schroniska zawierajacych opis przyjęcia zwierzęcia (data, miejscowość i ulica


    z jakiej zwierzę – pies zostało odłowione, datę zgłoszenia przez osobę


    wyznaczoną przez Zamawiajacego, informację o przekazaniu psa właścicielowi


    wraz z dokumentacją fotograficzną.  3.2. Wykonawca nie może odławiać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby


  przez pracownika Zamawiającego . Pracownik Zamawiajacego zgłasza potrzebę


  odłowienia zwierzęcia drogą mailową, telefonicznie bądź też za pomocą faxu.


  3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do dostarczania odłwoionych zwierząt do schroniska


  posiadajacego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną ,


  prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11


  marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych


  zwierząt (Dz.U. Z dnia 2004 roku Nr 69, poz. 625 z późn.zm.)


  3.4 W przypadku złożenia oferty na całość zamówienia( wszystkie usługi) Wykonawca musi


  posiadać podpisaną umowę ze schroniskiem oraz z lekarzem weterynarii oraz spełnić


  warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.


  Nr 111, poz. 724 ze zm.) – kopie umów należy dołaczyć do oferty.


  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wykonanie poszczególnej usługi


  wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania – formularzu ofertowym.


3.5. W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca musi zabezpieczyć


urządzenia i środki które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia


zwierząt. Środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.


3.6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na podstawie faktycznej


liczby wykonanych usług w danym miesiącu, na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. 1. TERMIN REALIZACJI:  01 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku
 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  Zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:


Najniższa cena poszczególnej usługi.


Zamawiajacy dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców i podpisanie z nimi odrębnych umów na wykonanie poszczególnej usługi wyszczególnionej w formularzu ofertowym kierując się najniższą ceną za jej wykonanie. 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre “, w siedzibie Zamawiającego:


  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


  do dnia 08.02 .2013 do godz. 09.00

 2. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  08.02.2013 rok , godzina 09.00
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl
 4. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


  Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


  w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Formularz ofertowy

Accessibility