Brak informacji

 

Dobre, 25.04.2013r.


GKI. 7021.7.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY  Gmina Dobre
  Ul. Kościuszki 1


  05-307 Dobre


  tel. (25) 7571190 w. 27


  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia


na budowę:  – miejscowość Dobre ul. Szkolna, dowieszenie linii oświetleniowej na istniejących


  słupach, na odcinku około 150 mb – załącznik graficzny nr 1  – miejscowość Dobre ul. Armii Krajowej , dowieszenie linii oświetleniowej na


  istniejacych słupach, na odcinku około 200 mb – załącznik graficzny nr 2  – miejscowość Kąty Borucza:


  a) dobudowa nowej linii oświetleniowej na odcinku ok. 100 metrów załącznik


  graficzny nr 3a,


  b) dowieszenie linii oświetleniowej na istniejących słupach, na odcinku ok. 50


  metrów – załacznik nr 3b,


  c) dobudowa nowej linii oświetleniowej na odcinku ok. 100 metrów załącznik


  graficzny nr 3c.
Na załącznonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.


Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)


i lamp oświetleniowych ledowych o mocy mieszczącej się w przedziale 30-40 W każda, zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.


Przed rozpoczęciem prac należy dokonać wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

  3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:  3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do


  uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających


  pozwolenia na budowę.  3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,


  zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych, zwiększenia mocy, itp.


  dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.  3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla


  wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio: stosownych uzgodnień z


  właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym, prawomocnych zgłoszeń robót nie


  wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na budowę
  3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,


  kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i


  odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci


  energetycznej. Wymienione powyżej dokumenty należy opracować w przypadku, gdy


  konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.


 1. TERMIN REALIZACJI:  31 października 2013 rok
 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  Zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:  cena całości zamówienia 100%
 4. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” OŚWIETLENIE ULICZNE – DOKUMENATCJA PROJEKTOWA”, w siedzibie Zamawiającego:


  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


  do dnia 24 maja 2013 do godz. 10.00
 5. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  24 maja 2013 rok , godzina 12.00
 6. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


  Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


  w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Formularz ofertowy


2/ Mapy poszczególnych odcinków

Accessibility