Brak informacji

 


Dobre, 10.05.2013r.


GKI. 7021.1. 8.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za dostawę fabrycznie nowych lamp ulicznych LED do gminy Dobre w ilości 10 sztuk o mocy mieszczącej się w przedziale 30- 40 W (każda).
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY  Gmina Dobre
  Ul. Kościuszki 1


  05-307 Dobre


  tel. (25) 7571190 w. 27


  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:


  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Urzędu Gminy Dobre 10 sztuk


   fabrycznie nowych lamp ulicznych LED o mocy całkowitej mieszczącej się w


   przedziale 30-40 W każda, w terminie do 28 czerwca 2013r.  2. Lampy muszą być przygotowane do montażu na wysięgniku, z możliwością


   zmiany kąta nachylenia lapmy.  3. Lampy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia


   dopuszczające je do użytku i eksploatacji.  4. Na dostarczone lampy Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji 60 miesięcznej ( 5


   lat). W ramach gwarancji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad


   przedmiotu umowy ( także demontaż ze słupa) lub dostarczenia rzeczy wolnych od


   wad, jeżeli wady te ujawnią się w czasie trwania gwarancji. W przypadku stwierdzenia


   w okresie gwarancyjnym wad przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Dostawcy


   wystąpienie wady przedmiotu umowy pisemnie, faksem albo e-mail’em. Dostawca


   jest zobowiązany usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad (łącznie z


   instalacją na słupie), w terminie uzgodnionym przez strony.


   W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 2 dni, termin wyznaczy


   Zamawiający. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających


   z gwarancji ponosi Dostawca.  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego


   przedmiotu zamówienia.
  3. TERMIN REALIZACJI:


  28 czerwca 2013r.
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


  Zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:


  cena całości zamówienia 100%
 3. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” Dostawa lamp ulicznych LED”, w siedzibie Zamawiającego:


  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


  do dnia 29.05.2013 do godz. 12.00

 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl
 5. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


  Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


  w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Formularz ofertowy


2/ Wzór umowyAccessibility