Brak informacji

GKI.605.52.2013


Dobre, dn. 05.07.2013 r.


Zaproszenie do składania ofert


 na zakup drewnianych zabawek


na plac zabaw, gmina Dobre


 


            Zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm. )  na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 


1.      ZAMAWIAJĄCY


Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1,
05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40,


e-mail: urzad@gminadobre.pl


            REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,


 


2.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:


 Zakup drewnianych zabawek z wszelkimi wymaganymi prawem normami i certyfikatami na plac zabaw:


n  Zestaw drewnianych huśtawek zawierający dwa zwykłe siedzenia.


n  Domek (altana) dla dzieci na plac zabaw o wymiarach min. 290x290x260


      Wszystkie zabawki muszą mieć możliwość stałego wmontowania.


 


3.      TERMIN REALIZACJI:


do 31.07.2013 rok


 


4.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


Zgodnie z formularzem ofertowym.


 


5.      INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


 


6.      MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem


“Zakup drewnianych zabawek na plac zabaw”, w  siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 12.07.2013 do godz. 12.00


Oferta powinna zawierać ofertę cenową.


 


7.      WARUNKI PŁATNOŚCI


Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi zgodnie z terminem wykonania przedmiotu zamówienia odebranej z protokołem końcowym, a następnie wypłacone w terminie 30 dnia od daty otrzymania faktury.


 


8.      KRYTERIA WYBORU:


100 % cena.


Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT.


Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty, łącznie z transportem i montażem zabawek, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


Z uwagi na ograniczone środki finansowe Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówienia, bez podania przyczyn.


 


9.      DODATKOWE INFORMACJE:


Wszelkich informacji udziela:


Renata Miąskiewicz – pracownik UG Dobre, 


w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 


Załączniki :


1)       Wzór formularza ofertowego.


 

Accessibility