Brak informacji

Dobre, dnia 10.10.2013 roku


 


GKI 7021. 21 .2013


                                                


       


  Z A W I A D O M I E N I E


 


          Wójt Gminy Dobre zaprasza do składania ofert na wykonanie „Dobudowę odcinków linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dobre ul. Szkolna i ul. Armii Krajowej”, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją  projektową oraz ustaleniami                            z Zamawiającym.


 


Przedmiot zamówienia obejmuje:


I.       Dobre ul. Szkolna


            – dobudowę dwóch opraw oświetleniowych w ramach mocy istniejącej, montaż linii       oświetleniowej – napowietrznej, przebudowę SON i wykonanie przyłącza


II.    Dobre ul. Armii Krajowej


        dobudowę dwóch opraw oświetleniowych w ramach mocy istniejącej, przebudowę SON i wykonanie przyłącza


 


Lampy oświetleniowe zapewnia Zamawiający.


Pozostałe  niezbędne do wykonania zamówienia materiały i urządzenia( m.inn.  wysięgniki, uchwyty do mocowania wysięgników itp.) zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.


Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz opisem technicznym i wyliczeniami zawartymi w projektach budowlanych i posiadanej dokumentacji.


 


Do obowiązków Wykonawcy należy także załatwienie wszystkich formalności związanych z odbiorem wybudowanej instalacji w Zakładzie Energetycznym Rejon Mińsk Mazowiecki


 


Termin wykonania zadania: 15 grudnia 2013 rok.


Wykonawca na wykonane  prace udzieli gwarancji : 2 lata.


 


Oferty  należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dobrem“  do dnia  22 października 2013r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1,  05-307 Dobre,  pokój nr 2.


 


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8,  w godzinach 8.00- 16.00 (poniedziałek, wtorek, piątek) , środa 8.00-18.00 , czwartek 8.00-14.00. Pod wskazanym adresem można także zapoznać się z oryginałem projektu budowlanego.


 


Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień:


Agnieszka Roguska, tel.25 757 11 90 wew. 27


 


Załączniki:


1/ Wzór oferty


2/ Oświadczenie Wykonawcy – zał nr 1


2/ Dokumentacja techniczna Dobre ul. Szkolna


3/ Dokumentacja techniczna Dobre ul. Armii Krajowej


4/ Rysunek techniczny Dobre ul. Armii Krajowej cz 1


5/ Rysunek techniczny Dobre ul. Armii Krajowej cz 2


 


 

Accessibility