Brak informacji


Dobre, dn. 24.02.2014r.


GKI. 6830.3.2014


OGŁOSZENIE
W związku z wnioskiem o rozgraniczenie, jaki wpłynął do tutejszego Urzędu, zapraszam do składania ofert do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre, stanowiącej działki o nr 212, 213 z nieruchomością położoną w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre, stanowiącej działki o nr 214, 215 oraz z nieruchomością położoną w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre, stanowiącej działki o nr 210, 211.W ofercie proszę podać:– proponowaną cenę wykonania zadania,


– termin wykonania pracy,


– NIP, PESEL


– regon,


– numer uprawnień zawodowych,


– numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,


– adres firmy,


– nr konta bankowego
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA – ROZGRANICZENIE W MIEJSCOWOŚCI MLĘCIN w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1 pokój nr 2, w terminie do 10 marca 2014 roku.
Accessibility