Brak informacji


GKI.7234.8.2014


Dobre dnia 03.03.2014 r.


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na :


Równanie dróg gminnych na terenie gminy Dobre(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.)
1. Zamawiający:


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: urzad@gminadobre.pl


NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, 
ul. Kościuszki 1 ; 05-307 Dobre


 


Zapytanie Ofertowe
/dotyczy równania dróg gminnych na terenie Gminy Dobre/


I.     Przedmiot zamówienia :  usługa polegająca na doraźnym równaniu i profilowaniu równiarką dróg gminnych na terenie gminy Dobre w  okresie marzec – grudzień 2014. Wykonawca ma posiadać własną  jednostkę równiającą. Wymagany czas podjęcia interwencji : maksymalnie 2 doby od chwili dokonania zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 


II.  Zakres prac:


Równanie dróg  gruntowych i żwirowych na terenie gminy Dobre wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego


III.                      Kryteria wyboru:


Stawka godzinowa – najtańsza oferta


IV.                      Rozliczenie:


 Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi (po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego ilości godzin równania) , a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


 


V.  Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:


Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Równanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobre“należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 12.03.2014 do godz. 9.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


 


VI.                       Inne:


Dodatkowych informacji udziela P. Marcin Sitnicki pod nr. Tel. (25) 7571190 wew.36


 

Accessibility