Brak informacji


Dobre, dnia 5.05.2014 roku


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę farby dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołkach(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013r,


poz. 907 z późn zm.)

W związku z realizacją zadania : zakup i dostawa farby zewnetrznej do elewacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołkach Gmina Dobre prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi.


1. Zamawiający:


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: urzad@gminadobre.plNIP: 822-21-46-613,


REGON: 711582658,


2. Opis przedmiotu zamówienia:


Usługa obejmuje :Zakup i dostawę farby zewnętrznej do elewacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołkach


w ilości 180 litrów kolor piaskowy lub zbliżony .3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:


– posiada wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny sprzęt do wykonania zadania /oświadczenie


4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:


Wykonawca wykona usługę do 23.05.2014 roku.


5. Warunki płatności.


Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi odebranej protokołem końcowym, a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.


Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:


„Zakup i dostawa farby dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołkach „


należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 13. 05.2014 r do godz. 12.00.


Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


7. Kryteria oceny oferty:


Cena – 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto .


Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją


przedmiotu zamówienia.


Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.

Accessibility