Brak informacji

 

Dobre, dn. 23.06.2015r.


GKI. 6831.9.2015


OGŁOSZENIE


Zapraszam do składania ofert w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 406, położonej w miejscowości Brzozowica gmina Dobre.


Zakres podziału obejmuje podział geodezyjny nieruchomości o nr 406 na dwie odrębne działki, wg załącznika graficznego.
W ofercie proszę podać:


proponowaną cenę wykonania zadania,


termin wykonania pracy,


NIP, PESEL


– Regon,


numer uprawnień zawodowych,


numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,


adres firmy,


nr konta bankowego


Ofertę zatytułowaną „ PODZIAŁ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWICA” należy przesłać korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre lub drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobreurzad@gminadobre .pl , w terminie do 06 lipca 2015 roku.


Accessibility