Brak informacji

 

Dobre, dn. 30.06.2015r.
GKI. 6831.10.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadania polegającego na geodezyjnym wydzieleniu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 133/2, 645/1, 646, 647, 648, 649, 650, 670/2, 669/2, 654/2, 654/1 położonych w miejscowości Poręby Nowe oraz 493, 490, 484, 153 położonych w miejscowości Poręby Stare w celu poszerzenia drogi gminnej, według uzgodnień na gruncie.


Zakres podziału zaznaczony jest na załącznikach graficznych do niniejszego zapytania.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :
2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym wydzieleniu działek w celu


poszerzenia istniejącej drogi gminnej według uzgodnień na gruncie oraz zgodnie ze


stanem faktycznym, obejmująca działki o nr ewidencyjnych:


– 133/2, 645/1, 646, 647, 648, 649, 650, 670/2, 669/2, 654/2, 654/1 położone w


miejscowości Poręby Nowe,


– 493, 490, 484, 153 położone w miejscowości Poręby Stare


Wymienione wyżej nieruchomości usytuowane są przy drodze gminnej oznaczonej w


ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 92 w Porębach Nowych


oraz 496 w Porębach Starych (stanowiących jeden ciąg komunikacyjny).
Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i


granic nieruchomości będących przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie


wstępnych projektów podziałów (o ile okażą się konieczne) wraz ze


skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania


postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie


map i dokumentacji podziału działek, wyznaczenie w terenie nowych punktów


granicznych (granic nowych działek).2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i


doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do


wykonania zamówienia.


2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z


oryginałem uprawnień geodezyjnych.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości


podlegających podziałowi. W takim przypadku należne wynagrodzenie zostanie odpowiednio


zwiększone lub zmniejszone.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:
30 września 2015 roku
  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:Cena – 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem “Podział działek w celu poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Poręby Nowe i Poręby Stare”, w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 10 lipca 2015 do godz. 12.00
  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
10 lipca 2015 rok, godzina 12.00


  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Nr 1 Formularz ofertowy


2/ Nr 2 i 3 Załącznik graficzny


3/ Nr 4 Wzór umowyAccessibility