Brak informacji

 

Dobre, dn. 10.07.2015r.
Szkoła Podstawowa w Dropiu
i Gminny Zespół Administracyjny
Szkół w Dobrem
05-307 Dobre, ul. Szkolna 3
EG.363/4/2015


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie elewacji z ociepleniem budynku klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Dropiu


( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
W związku z realizacją zadania: wykonanie elewacji z ociepleniem budynku klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Dropiu


Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi.


 1. Zamawiający:


Szkoła Podstawowa w Dropiu, Drop 31, 05-307 Dobre, tel. 25 7992477


NIP: 8222008696 REGON: 001117543


2. Opis przedmiotu zamówienia:


Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Dropiu


Zakres robót obejmuje:
 • roboty rozbiórkowe • obróbki blacharskie i rynny • docieplenie ścian z wykonaniem elewacji • nawierzchnie z kostki brukowej • wymiana okien


zgodnie z przedmiarem robót.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i spełniania tych warunków


Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:


– posiada wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny sprzęt do wykonania zadania
4. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.


 1. Termin wykonania zamówienia :


Wykonawca wykona usługę od 22.07.2015r.do 21.08.2015r.


6. Warunki płatności:


Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Szkołę Podstawową w Dropiu NIP: 8222008696, REGON: 001117543, przez Zleceniodawcę po zakończeniu usługi odebranej protokołem końcowym, a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
 1. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert.


Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:


Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Dropiunależy złożyć w siedzibie GZAS ul. Szkolna 3 do dnia 17.07.2015r. do godz. 1000 .


Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Pani Ewa Gadomska, tel. 25 7571201.
 1. Kryteria oceny oferty: cena 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.


Zaproponowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
Załączniki:
 1. Druk oferty 2. Przedmiar robót

Accessibility