Brak informacji

 

Dobre dnia 10.07.2015r
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w miejscowości Dobre


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45000000-7, 45400000-1


1.Zamawiający


Gmina Dobre.,


ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre


Telefon: 25 757 11 90


Fax: 25 757 11 90 wew. 40


e-mail: [email protected]


NIP: 822-21-46-613,


REGON: 711582658,


2. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i adaptacji części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre, działka nr Ew.886/2 obr.6 Dobre. Zmiany nie dotyczą układu konstrukcyjnego i nie zmieniają zagospodarowania terenu.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:


– Dokumentacji projektowej,


– Przedmiarze robót,


-Specyfikacja techniczna


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:


3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  • Oświadczenie, że dysponują lub będą dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi


4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy


5. Warunki płatności.


Za wykonanie robót budowlanych strony rozliczać się będą na podstawie złożonej faktury


po odbiorze.


6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.


Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:,, Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w miejscowości Dobre” należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 20.07.2015r do godz. 12.00


Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości rozstrzyga termin i godzina wpływu do urzędu.


7. Kryteria oceny oferty:


Cena – 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.


Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją


przedmiotu zamówienia.


Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą


cenowo ofertę.


8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


9. WYJAŚNIENIA


Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:


Piotr Chmielewski, Marcin Sitnicki, Aneta Ciszewska –prac. Urzędu Gminy Dobre
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail:
[email protected]


Wójt Gminy Dobre


Tadeusz GałązkaAccessibility