Brak informacji

 

Dobre, dn. 14.04.2016r.
GKI. 6831.12.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania polegającego na geodezyjnym podziale działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 153 położonej w miejscowości Grabniak, zajętej pod drogę dojazdową do wsi Grabniak, według uzgodnień oraz zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie.


Orientacyjny zakres podziału zaznaczony jest na załączniku graficznym do niniejszego zapytania.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :
2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym podziale działki w celu


poszerzenia istniejącej drogi gminnej według uzgodnień na gruncie oraz zgodnie ze


stanem faktycznym, obejmująca działkę o nr ewidencyjnym 153 położonej w


miejscowości Grabniak.


Tryb dokonania podziału – art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o


gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) – powiększenie


działki o nr ewidencyjnym 2.Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i


granic nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie


wstępnego projektu podziału (o ile okażą się konieczne) wraz ze


skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania


postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie


map i dokumentacji podziału działki, wyznaczenie w terenie nowych punktów


granicznych (granic nowych działek).


2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i


doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do


wykonania zamówienia.


2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z


oryginałem uprawnień geodezyjnych.


2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania


przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:
30 czerwca 2016 roku
  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:Cena – 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem “Podział działki w miejscowości Grabniak”, w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 26 kwietnia 2016 do godz. 12.00
  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
26 kwietnia 2016 rok, godzina 12.00


  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piatek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Nr 1 Formularz ofertowy


2/ Nr 2 Załącznik graficzny

Accessibility