Brak informacji

 

Dobre, dn. 21.04.2016r.
GKI. 6831.13.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania polegającego na obustronnym poszerzeniu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 432 położonych w miejscowości Czarnogłów poprzez dokonanie podziału nieruchomości do nich przyległych według uzgodnień z Zamawiającym oraz zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie wraz z dokonaniem aktualizacji ewidencji gruntów (zmianą użytków na działkach zajętych pod w/w drogi).


Orientacyjny zakres podziału zaznaczony jest na załączniku graficznym do niniejszego zapytania.


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :


2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym podziale działek w celu


poszerzenia istniejących dróg dojazdowych gminnych (oznaczonych numerami


ewidencyjnymi 431 i 432) według uzgodnień na gruncie oraz zgodnie ze stanem


faktycznym, obejmująca działki o nr ewidencyjnych 126, 125, 439, 124, 123, 122,


120/1, 120/2, 119, 138/1, 136/1, 134/2, 134/3, 130/13, 130/12, 130/2, 129, 128/4,


128/3, 127/1, 93, 95/1, 97/6, 98/1, 100/1, 107/1,110/1 położone w miejscowości


Czarnogłów.


Tryb dokonania podziału – art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o


gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) – powiększenie


działek o nr ewidencyjnym 431,432.


Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i


granic nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie


wstępnych projektów podziału (o ile okażą się konieczne) wraz ze


skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania


postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie


map i dokumentacji podziału działek, wyznaczenie w terenie nowych punktów


granicznych (granic nowych działek), wykonanie aktualizacji ewidencji


gruntów( zmiana użytków na w/w działkach)


2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i


doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do


wykonania zamówienia.


2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z


oryginałem uprawnień geodezyjnych.


2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości podlegających podziałowi. W takim przypadku należne wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania


przyczyn.3. TERMIN REALIZACJI:
31 sierpnia 2016 roku
  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:Cena – 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem “Podział działek w miejscowości Czarnogłów”, w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2


do dnia 06 maja 2016 do godz. 12.00
  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
06 maja 2016 rok, godzina 12.00


  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,


w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :


1/ Nr 1 Formularz ofertowy


2/ Nr 2 Załącznik graficzny


3/ Nr 3 Wzór umowy

Accessibility